คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอส.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3100-0301ทฤษฏีโครงสร้าง 3-0-33
3106-2001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 0-6-36
3106-2002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 0-6-36
3106-2005เทคนิควิธีการก่อสร้าง 2-0-22
3106-2110กฏหมายและสัญญาก่อสร้าง 2-0-22
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  18-16-25 34
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.พิมพ์พัชชา นายมนต์เทพ
//--------- 31062002 ---------//
นายมนต์เทพ สอนศรี
//------------- 31062002 -------------//
นายมนต์เทพ สอนศรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000301 -------------//
นายมนต์เทพ สอนศรี
นางสุมนต์พร
//------------------ 30012001 ------------------//
น.ส.บุณณดา คำเสียง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000101 -------------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001209 ---------//
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001604 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
//--------- 31062110 ---------//
นายลือชัย จงมีเสร็จ
โฮมรูม
//--------- 31062005 ---------//
นายไพทูรย์ ปะละพุตโต
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31062001 ------------------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
//--------- 31062001 ---------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน............................
(นายนิกร  จันทร์เทศ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ