คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอธ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายสถิร มิ่งขวัญ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-33
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3100-0301ทฤษฏีโครงสร้าง 3-0-33
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3121-2006ปฐพีกลศาสตร์ 2-2-34
3121-2001การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา 2-3-35
3121-2003การประมาณราคางานโยธา 2-2-34
3121-2108ชลศาสตร์ 2-2-34
3121-2106การทดสอบวัสดุ 1-2-23
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  26-15-32 41
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001207 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
//--------- 30001304 ---------//
น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
//--------- 30001102 ---------//
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31212108 ------------------//
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
//------------- 31212106 -------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
น.ส.ณชิตา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31212006 ------------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------------ 31212003 ------------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000301 -------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
น.ส.สาพิตา
โฮมรูม
//--------- 30001406 ---------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
//--------- 30001304 ---------//
น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000101 -------------//
นายสถิร มิ่งขวัญ
ดร.สุภาพ
//---------------------- 31212001 ----------------------//
นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...........................
(นายสถิร  มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ