คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอธ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3121-2004การบริการและการจัดการก่อสร้างงานโยธา 3-0-33
3121-0001กลศาสตร์โครงสร้าง 3-0-33
3121-0002วัสดุก่อสร้าง 3-0-33
3121-0004การประมาณราคาก่อสร้าง 2-2-34
3121-0005การเขียนแบบก่อสร้าง 1-4-35
3121-0006การสำรวจเบื้องต้น 2-3-35
3121-0007การปฏิบัติงานก่อสร้าง 0-6-26
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  21-19-28 40
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31210002 -------------//
นายสถิร มิ่งขวัญ
//--------- 30001604 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
//--------- 30001206 ---------//
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31210001 -------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
//---------------------- 31210005 ----------------------//
นายพงศธร จันทร์แจ้ง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 30012001 ------------------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31212004 -------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31210007 ------------------//
นายพงศธร จันทร์แจ้ง
โฮมรูม
//--------- 31210007 ---------//
นายพงศธร จันทร์แจ้ง
นางสุมนต์พร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31210004 ------------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
//---------------------- 31210006 ----------------------//
นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน..............................
(นายสถิร  มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ