คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอถ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานายวรวิทย์ โสตะวงศ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3108-0002เขียนแบบก่อสร้าง 1-6-37
3108-0003การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น 1-6-37
3108-0007การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
3108-0005วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2-0-22
3108-0006กฏหมายอาคาร 2-0-22
3108-1004สถาปัตยกรรมไทย 1-3-24
3108-2101อุปกรณ์ประกอบอาคาร 2-0-22
3108-2102วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2 2-0-22
3108-2103ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2-0-22
3108-2104การประมาณราคางานก่อสร้าง 2-0-22
3108-2105กฏหมายและสัญญา 2-0-22
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  18-20-24 38

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31082101 ---------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
//--------- 31082105 ---------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
//---------------------- 31080002 ----------------------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายไชยา
//---------------------- 31080003 ----------------------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอาทิตย์
//------------- 31081004 -------------//
นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31082102 ---------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
น.ส.นุสราภรณ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31082103 ---------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
//--------- 31082104 ---------//
นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม
โฮมรูม
//--------- 31080006 ---------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
//--------- 31080005 ---------//
นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวรพจน์
//------------- 31080007 -------------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
น.ส.นุสราภรณ์ น.ส.นุสราภรณ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ