คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอถ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3108-0002เขียนแบบก่อสร้าง 1-6-37
3108-0003การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น 1-6-37
3108-1004สถาปัตยกรรมไทย 1-3-24
3108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 1-6-47
3108-2006การเสนอโครงการงานสถาปัตยกรรม 2-0-22
3108-2101อุปกรณ์ประกอบอาคาร 2-0-22
3108-2102วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2 2-0-22
3108-2103ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2-0-22
3108-2110การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1-3-24
3108-3002การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2-0-22
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
 รวม  16-26-25 42
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31082101 ---------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
//--------- 31082006 ---------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
น.ส.นุสราภรณ์
//---------------------- 31080002 ----------------------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31083002 ---------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
นายวงศ์สถิตย์
น.ส.นุสราภรณ์
//--------------------------- 31080003 ---------------------------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายไชยา
//------------- 31081004 -------------//
นายวรวิทย์ โสตะวงศ์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31082102 ---------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
น.ส.นุสราภรณ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31082103 ---------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
//--------- 31082003 ---------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
โฮมรูม
น.ส.นุสราภรณ์
//------------------ 31082003 ------------------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพิชยกรณ์
//------------- 31082110 -------------//
นายพิชยกรณ์ คันศร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน...............................
(นายวรวิทย์  โสตะวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ