คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอพ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สาขางาน เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ที่ปรึกษาน.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-33
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3122-2004กระบวนการแปรรูปยาง 3-0-33
3122-2008การทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง 2-2-34
3122-2002ยางสังเคราะห์ 2-0-22
3122-0002การศึกษาสูตรยาง 3-0-33
3122-2009การออกสูตรยาง 2-0-22
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
3122-2101มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง 2-0-22
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
3122-2006ผลิตภัณฑ์น้ำยาง 1 0-6-26
 รวม  26-14-31 40
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000008 -------------//
นายปรัชญา กาญจนารัตน์
นายปรัชญา
//------------------ 30012001 ------------------//
นายณัทพงศ์ โยธี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31222101 ---------//
น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์
//--------- 31222002 ---------//
น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์
//------------- 30001207 -------------//
น.ส.บุญมี สารชาติ
น.ส.เยาวภา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31222006 ------------------//
น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31222006 ---------//
น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์
//--------- 30001102 ---------//
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31222008 ------------------//
นายปรัชญา กาญจนารัตน์
โฮมรูม
//--------- 31222009 ---------//
นายปรัชญา กาญจนารัตน์
นายปรัชญา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31222004 -------------//
นายปรัชญา กาญจนารัตน์
นายปรัชญา
//------------- 30001501 -------------//
นายสกล หุ่นงาม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นายปรัชญา  กาญจนารัตน์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ