คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอพ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สาขางาน เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ที่ปรึกษานายปรัชญา กาญจนารัตน์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-33
3100-0602เคมีอินทรีย์ทั่วไป 2-2-34
3100-0601เคมีทั่วไป 2-2-34
3122-2001ยางธรรมชาติ 2-0-22
3122-2008การทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง 2-2-34
3122-2003สารเคมีสำหรับยาง 2-2-34
3122-2004กระบวนการแปรรูปยาง 3-0-33
3122-2007ผลิตภัณฑ์ยาง 1 0-6-26
3122-2109กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม 3-0-33
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  25-16-31 41

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31222003 ------------------//
นายปรัชญา กาญจนารัตน์
//--------- 31222001 ---------//
นายปรัชญา กาญจนารัตน์
//------------- 31222004 -------------//
นายปรัชญา กาญจนารัตน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31000602 ------------------//
นายไสว โทนะพันธ์
//--------- 30001206 ---------//
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
//------------- 30001501 -------------//
นายสกล หุ่นงาม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31222007 ------------------//
นายปรัชญา กาญจนารัตน์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31222007 ---------//
นายปรัชญา กาญจนารัตน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31222008 ------------------//
นายปรัชญา กาญจนารัตน์
โฮมรูม
//------------- 31222109 -------------//
นายไสว โทนะพันธ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31000601 ------------------//
นายไสว โทนะพันธ์
//------------- 30001402 -------------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
นางสุมนต์พร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายปรัชญา กาญจนารัตน์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ