คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอพ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สาขางาน เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ที่ปรึกษานายปรัชญา กาญจนารัตน์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1303วิทยาศาสตร์เทคโนโลยียาง 2-2-34
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3122-2101มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง 2-0-22
3122-2103การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลยาง 1-3-24
3122-8501โครงการ *-*-44
3122-2009การออกสูตรยาง 2-0-22
3100-0104นิวเมติกและไฮดรอลิกส์ 2-2-34
3122-2107ผลิตภัณฑ์พลาสติก 0-6-26
3100-0117การควบคุมคุณภาพ 3-0-33
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  15-17-25 36
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.นิดติยากร
//--------- 30001608 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
//------------- 31000117 -------------//
น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31222101 ---------//
น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์
//--------- 30001406 ---------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
//------------------ 31228501 ------------------//
น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31222107 ------------------//
นายปรัชญา กาญจนารัตน์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31222107 ---------//
นายปรัชญา กาญจนารัตน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31000104 ------------------//
นายนพดล สิ้นทุกข์
โฮมรูม
//--------- 31222009 ---------//
นายปรัชญา กาญจนารัตน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31222103 ------------------//
น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์
//------------------ 30001303 ------------------//
น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นายปรัชญา  กาญจนารัตน์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ