คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอม.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ที่ปรึกษานายนที จันทร์เทียม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3128-2401เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2-2-34
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3128-0002งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3128-0004ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1-3-24
 รวม  18-21-25 39

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31282401 ------------------//
นายนเรศ ตาทุวัน
//------------------ 30012001 ------------------//
นายนที จันทร์เทียม
น.ส.ณชิตา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31000003 ------------------//
นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
//--------- 30001101 ---------//
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
//------------- 30001501 -------------//
นายสกล หุ่นงาม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31000001 ------------------//
นายบุญนาน มากสิงห์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31000001 ---------//
นายบุญนาน มากสิงห์
นางสุมนต์พร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31280004 ------------------//
นายนที จันทร์เทียม
โฮมรูม
นางสุมนต์พร
//--------- 31280002 ---------//
นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31280002 ---------//
นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
//--------- 30001604 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
นางสุมนต์พร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ