คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอม.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ที่ปรึกษานายนที จันทร์เทียม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34
3000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3128-1004ระบบฐานข้อมูล 2-2-34
3128-2005ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2-3-35
3128-2006การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 1-4-35
3128-2403โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานมัลติมีเดีย 1-4-35
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
3128-0003งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล 1-3-24
3128-0006พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
 รวม  19-22-28 41

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายนเรศ นายนเรศ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31282005 ---------//
นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
//--------- 31282005 ---------//
นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
นายบวรศักดิ์
//--------- 31281004 ---------//
นายนที จันทร์เทียม
นายกัณหา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31282006 ------------------//
นายกัณหา อุทธิเสน
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31280006 ---------//
นายนเรศ ตาทุวัน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31282403 ------------------//
นายนเรศ ตาทุวัน
โฮมรูม
//--------- 31281004 ---------//
นายนที จันทร์เทียม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31280003 -------------//
นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
นายบวรศักดิ์
//------------- 30011001 -------------//
นายนที จันทร์เทียม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ