คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอม.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ที่ปรึกษานายนเรศ ตาทุวัน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34
3000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3128-1004ระบบฐานข้อมูล 2-2-34
3128-2005ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2-3-35
3128-2006การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 1-4-35
3128-2403โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานมัลติมีเดีย 1-4-35
3128-0003งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล 1-3-24
3128-0006พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  19-22-28 41
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31280006 ---------//
นายนเรศ ตาทุวัน
นายนเรศ น.ส.นิดติยากร
//------------------ 31282006 ------------------//
นายกัณหา อุทธิเสน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31282005 -------------//
นายนเรศ ตาทุวัน
นางทัศนีย์วรรณ
//--------- 31282005 ---------//
นายนเรศ ตาทุวัน
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001207 ---------//
นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
//--------- 30001402 ---------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
กิจกรรม
กิจกรรม
นายกัณหา นายอุดร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31282403 ------------------//
นายอุดร เศษโถ
โฮมรูม
นายเปรมปรีดี
//------------- 30011001 -------------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31281004 ---------//
นายนที จันทร์เทียม
//--------- 31281004 ---------//
นายนที จันทร์เทียม
//------------- 31280003 -------------//
นายเปรมปรีดี อินตะนัย
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.....................................
(นายชวินทร์  พลหาญ)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ