คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอม.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3128-2401เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2-2-34
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26
3128-0002งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3128-0004ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1-3-24
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  18-21-25 39
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 30012001 ------------------//
นายนที จันทร์เทียม
//--------------------------- 31000001 ---------------------------//
นายประยุทธ โยธี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001101 -------------//
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
นายสรรเพชญ
//------------------ 31282401 ------------------//
นายนที จันทร์เทียม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001604 ---------//
นายพรชัย ทาธิสา
//--------- 30001206 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31000003 ------------------//
นายชวินทร์ พลหาญ
โฮมรูม
//--------- 30001501 ---------//
นายสรรเพชญ ขุนธิวงศ์
นายภควัตร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31280004 ------------------//
นายนที จันทร์เทียม
//------------------ 31280002 ------------------//
นายนที จันทร์เทียม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน.................................
(นายชวินทร์  พลหาญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ