คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอม.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ที่ปรึกษานายนเรศ ตาทุวัน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3128-1001เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 1-4-35
3128-1002ดิจิตอลเทคนิค 2-3-35
3128-1003โปรแกรมโครงสร้าง 2-2-34
3128-2001ระบบปฏิบัติการ 2-2-34
3128-2003การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 1-4-35
3128-2406ศิลปะสำหรับงานมัลติมีเดีย 1-4-35
3128-0001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
3128-0008ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 1-2-23
3128-0007พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-2-23
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  13-28-25 41

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31281001 ------------------//
นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
นายเปรมปรีดี
//--------- 31280001 ---------//
นายนเรศ ตาทุวัน
นายนเรศ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31281003 ------------------//
นายเปรมปรีดี อินตะนัย
//------------------ 31282406 ------------------//
นายนเรศ ตาทุวัน
นายวงศ์สถิตย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31281002 ------------------//
นายเปรมปรีดี อินตะนัย
กิจกรรม
กิจกรรม
นายเปรมปรีดี
//--------- 31280001 ---------//
นายนเรศ ตาทุวัน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31282001 ------------------//
นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
โฮมรูม
นายบวรศักดิ์
//------------- 31280008 -------------//
นายนเรศ ตาทุวัน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31282003 ------------------//
นายเปรมปรีดี อินตะนัย
//------------- 31280007 -------------//
นายนเรศ ตาทุวัน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ