คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มบบ.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษานางสุมิตรา โพธิ์สูง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3000-1305วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-34
3000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-12
3201-2001การบัญชีชั้นกลาง 1 2-2-34
3201-2003การบัญชีต้นทุน 1 2-2-34
3201-2005การบัญชีชั้นสูง 1 2-2-34
3201-2109การบัญชีการเงิน 2-2-34
3201-2102โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 2-2-34
3200-0005การบัญชีห้างหุ้นส่วน 2-2-34
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  14-20-23 34
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32000005 ---------//
นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
//--------- 32012001 ---------//
น.ส.ยุพาภรณ์ ภูมิสถาน
//--------- 32012109 ---------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012001 ---------//
น.ส.ยุพาภรณ์ ภูมิสถาน
//--------- 32012003 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
//--------- 32012102 ---------//
นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
//--------- 30001205 ---------//
นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012005 ---------//
นางสุมิตรา โพธิ์สูง
//--------- 32000005 ---------//
นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
กิจกรรม
กิจกรรม
นายพงษ์เพชร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012102 ---------//
นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
//--------- 32012109 ---------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
โฮมรูม
//--------- 30001305 ---------//
น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012003 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
//--------- 32012005 ---------//
นางสุมิตรา โพธิ์สูง
//--------- 30001305 ---------//
น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
นายพงษ์เพชร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.............................
      (นางธิดาวรรณ  สรรพศรี)
       หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ