คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มบบ.13
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-33
3000-1403คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3200-1002หลักการจัดการ 2-2-34
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3200-0001หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 2-2-34
3200-0002หลักการขาย 3-0-33
3200-0003การเป็นผู้ประกอบการ 3-0-33
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  23-8-26 31

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001403 ---------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
//--------- 32001002 ---------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
//--------- 32000001 ---------//
นางสุมิตรา โพธิ์สูง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001101 ---------//
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
//--------- 30001604 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
//------------- 32000003 -------------//
นางกฤษณา จันทร์เทศ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 32000002 -------------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
น.ส.นิดติยากร
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.สุจีรา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
//--------- 32001002 ---------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
โฮมรูม
น.ส.ณชิตา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
//--------- 32000001 ---------//
นางสุมิตรา โพธิ์สูง
//--------- 30001201 ---------//
น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นางธิดาวรรณ สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ