คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มบบ.13
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-33
3000-1403คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3200-1002หลักการจัดการ 2-2-34
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3200-0001หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 2-2-34
3200-0002หลักการขาย 3-0-33
3200-0003การเป็นผู้ประกอบการ 3-0-33
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  23-8-26 31
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
//--------- 32001002 ---------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
นางเพ็ญศิริ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001604 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
น.ส.บุญมี น.ส.สาพิตา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001403 ---------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
//--------- 32000001 ---------//
นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32001002 ---------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
//--------- 32000002 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
โฮมรูม
//--------- 32000003 ---------//
นางปิยวรรณ ชวลิต
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001101 ---------//
นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
//--------- 32000001 ---------//
นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
นางลลิดา นางปิยวรรณ
//--------- 30001201 ---------//
น.ส.บุญมี สารชาติ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน..................................
(นางธิดาวรรณ  สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ