คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มบบ.22
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน 2-0-22
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3201-2002การบัญชีชั้นกลาง 2 2-2-34
3201-2004การบัญชีต้นทุน 2 2-2-34
3201-2005การบัญชีชั้นสูง 1 2-2-34
3201-2006การบัญชีชั้นสูง 2 2-2-34
3201-2007การบัญชีภาษีอากร 2-2-34
3201-8501โครงการ *-*-44
3201-2107สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชชาชีพ 2-2-34
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  16-16-27 36
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
นางปิยวรรณ ชวลิต
//--------- 32012107 ---------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
//--------- 32012002 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012002 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
//--------- 32012107 ---------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
//--------- 32012007 ---------//
นางปิยวรรณ ชวลิต
//--------- 32012005 ---------//
น.ส.ยุพาภรณ์ ภูมิสถาน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012004 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
//--------- 32012006 ---------//
นางสุมิตรา โพธิ์สูง
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32018501 ---------//
นางกฤษณา จันทร์เทศ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012006 ---------//
นางสุมิตรา โพธิ์สูง
//--------- 32018501 ---------//
นางกฤษณา จันทร์เทศ
โฮมรูม
//--------- 30012001 ---------//
นางปิยวรรณ ชวลิต
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012007 ---------//
นางปิยวรรณ ชวลิต
//--------- 32012004 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
//--------- 32012005 ---------//
น.ส.ยุพาภรณ์ ภูมิสถาน
//--------- 30001203 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.............................
      (นางธิดาวรรณ  สรรพศรี)
       หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ