คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มบต.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด
ที่ปรึกษาน.ส.ชลญา อุทัย
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3200-1002หลักการจัดการ 2-2-34
3202-2001การจัดการขาย 3-0-33
3202-2002พฤติกรรมผู้บริโภค 3-0-33
3202-2006กลยุทธ์การตลาด 3-0-33
3202-2103การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 2-2-34
3202-2105การนำเข้าและการส่งออก 3-0-33
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3200-0001หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 2-2-34
3200-0003การเป็นผู้ประกอบการ 3-0-33
3200-0006การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด 3-0-33
3200-0007การค้าปลีกและการค้าส่ง 3-0-33
3202-2102การตลาดบริการ 3-0-33
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  31-8-34 39
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 32000006 -------------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
นายวงศ์สถิตย์
//--------- 32000001 ---------//
นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์
//--------- 32022103 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32001002 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
//--------- 32022006 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
//--------- 32000001 ---------//
นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์
//------------- 32022105 -------------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 32022001 -------------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
นางเพ็ญศรี
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 32022002 -------------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32001002 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
โฮมรูม
//--------- 32000007 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
//--------- 32022103 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 32000003 -------------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
นางเพ็ญศรี น.ส.อรณิชา
//--------- 32022102 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..........................
      (นางลลิดา  โค้วไพโรจน์)
      หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ