คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มบต111
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1305วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-34
3000-1403คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-33
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3200-1001หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-33
3200-1003หลักการตลาด 3-0-33
3202-2002พฤติกรรมผู้บริโภค 3-0-33
3202-2007การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและโซ่อุปทาน 3-0-33
3202-2003นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 3-0-33
3202-8502โครงการ 1 *-*-22
3200-0001หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 2-2-34
3200-0002หลักการขาย 3-0-33
3200-0007การค้าปลีกและการค้าส่ง 3-0-33
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  39-8-44 49

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 32001003 -------------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
น.ส.ชลญา
//--------- 32000001 ---------//
นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์
//------------- 32022003 -------------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
นายวงศ์สถิตย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001305 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
//--------- 32000007 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
//--------- 30012001 ---------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
นางลลิดา
//--------- 30001206 ---------//
นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
//--------- 30001501 ---------//
นายวงศ์สถิตย์ เผือกพูล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 32001001 -------------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
นางลลิดา
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 32000002 -------------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
น.ส.ชลญา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001403 ---------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
//--------- 32022002 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
โฮมรูม
//--------- 32000001 ---------//
นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์
//--------- 32022007 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
น.ส.สาพิตา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30011001 -------------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
นางเพ็ญศรี
//--------- 30012001 ---------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
//--------- 32028502 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
นางทัศนีย์วรรณ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นางลลิดา โค้วไพโรจน์)
หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ