คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มบต.21
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด
ที่ปรึกษาน.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1208ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-12
3202-2102การตลาดบริการ 3-0-33
3202-2103การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 2-2-34
3202-2105การนำเข้าและการส่งออก 3-0-33
3202-8501โครงการ *-*-44
3202-9010การตลาดออนไลน์ 3-0-33
3202-2104สัมมนาการตลาด 2-2-34
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
 รวม  21-8-28 33
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 32028501 ------------------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
น.ส.ณชิตา
//--------- 32022103 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001604 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
//------------- 32029010 -------------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
นายภควัตร
//------------- 32022105 -------------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32022104 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
//--------- 30001101 ---------//
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001208 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
//--------- 30001609 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
โฮมรูม
//--------- 32022103 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32022104 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
นางเพ็ญศรี
//--------- 32022102 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..........................
      (นางลลิดา  โค้วไพโรจน์)
      หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ