คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มบต.22
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3202-2003นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 3-0-33
3202-8001ฝึกงาน1 *-*-44
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
3202-5101งานการขายสินค้าและบริการ *-*-34
3202-5102งานบริการลูกค้า *-*-34
3202-8503โครงการ 2 *-*-22
 รวม  3-2-15 19
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 32022003 -------------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
//--------- 32025101 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.อรณิชา
//--------- 32028503 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
//--------- 32025102 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางลลิดา
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 32028001 -------------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.อรณิชา
โฮมรูม
//--------- 32025101 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน.............................
(นางลลิดา  โค้วไพโรจน์)
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ