คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มบต.22
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3202-2004การสื่อสารการตลาด 3-0-33
3202-5103งานการจัดการงานการตลาด 0-4-34
3202-9010การตลาดออนไลน์ 3-0-33
3202-5104งานส่งเสริมการตลาด 0-4-34
3202-2104สัมมนาการตลาด 2-2-34
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  8-12-15 20
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 32025104 ------------------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
//--------- 32022104 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32022104 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
//--------- 32029010 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
//------------- 32022004 -------------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ณัฐกฤตา
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32025103 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
โฮมรูม
//--------- 32025103 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..........................
      (นางลลิดา  โค้วไพโรจน์)
      หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ