คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มบค.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3200-1003หลักการตลาด 3-0-33
3204-2002การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง 2-2-34
3204-2106การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ 2-2-34
3204-2103การประยุกต์โปรแกรมสื่อประสม 2-2-34
3204-2107การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา 2-2-34
3200-0003การเป็นผู้ประกอบการ 3-0-33
3200-0001หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 2-2-34
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  26-14-32 40
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32042103 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
//--------- 32000001 ---------//
นางผาณิตา สีหนาท
//--------- 30012001 ---------//
นางวราดา ขันตี
ดร.สุภาพ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001604 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
//--------- 30001201 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
//--------- 32042103 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
//--------- 32000001 ---------//
นางผาณิตา สีหนาท
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 32042106 ------------------//
นางปริษา ปั้นดี
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 32001003 -------------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32042107 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
//--------- 32042002 ---------//
นางวราดา ขันตี
โฮมรูม
//------------- 32000003 -------------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
นางวราดา ขันตี
//--------- 32042002 ---------//
นางวราดา ขันตี
//--------- 32042107 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
//------------- 30011001 -------------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


             ลงชื่อ.....................................
                   (นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
                    หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ