คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มบค.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1403คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-33
3000-1505การเมืองการปกครองของไทย 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่ออาชีพ 0-2-12
3200-1001หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-33
3204-2001การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งฯ 2-2-34
3204-2005การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 2-2-34
3204-2006การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2-2-34
3204-2101การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 2-2-34
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3200-0002หลักการขาย 3-0-33
3200-0011คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 2-2-34
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  26-14-32 40
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32042006 ---------//
นางวราดา ขันตี
น.ส.จริยาพร
//------------------ 32000011 ------------------//
น.ส.บุณณดา คำเสียง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.กมลีรัตน์ นายวงศ์สถิตย์
//--------- 30001403 ---------//
น.ส.จริยาพร กระสังข์
//--------- 32042006 ---------//
นางวราดา ขันตี
//--------- 30001206 ---------//
น.ส.บุญมี สารชาติ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 32042005 ------------------//
นางปริษา ปั้นดี
กิจกรรม
กิจกรรม
นางลลิดา
//--------- 32001001 ---------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32000002 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
//--------- 30001505 ---------//
นายสรรเพชญ ขุนธิวงศ์
โฮมรูม
//------------------ 32042001 ------------------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 32042101 ------------------//
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
นายสรรเพชญ น.ส.บุญมี
//--------- 30001608 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน.................................
(นายพัฒนพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ