คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มบค.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ
ที่ปรึกษานางวราดา ขันตี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3204-2006การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2-2-34
3000-1403คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3200-1001หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-33
3204-2001การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์ 2-2-34
3204-2005การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 2-2-34
3200-0011คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 2-2-34
3204-2101การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 2-2-34
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3200-0002หลักการขาย 3-0-33
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  26-14-32 40

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32000011 ---------//
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
//--------- 30001206 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
//--------- 32001001 ---------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
น.ส.นิดติยากร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 32042101 ------------------//
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
//--------- 32042006 ---------//
นางวราดา ขันตี
น.ส.กมลีรัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 32042005 ------------------//
นางปริษา ปั้นดี
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001501 ---------//
นายสกล หุ่นงาม
//--------- 30001403 ---------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 32000002 -------------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
นายสกล
โฮมรูม
//------------------ 32042001 ------------------//
นายณัทพงศ์ โยธี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32042006 ---------//
นางวราดา ขันตี
//--------- 32000011 ---------//
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
ดร.สุภาพ นายวงศ์สถิตย์
//--------- 30001608 ---------//
นายพรชัย ทาธิสา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ