คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มบค.12
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-33
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1305วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-34
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3200-1001หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-33
3200-1002หลักการจัดการ 2-2-34
3204-2005การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 2-2-34
3204-2006การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2-2-34
3204-2002การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง 2-2-34
3200-0002หลักการขาย 3-0-33
3200-0001หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 2-2-34
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  29-14-35 43

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32001001 ---------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
//--------- 30001501 ---------//
นายสกล หุ่นงาม
//--------- 32000002 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
//------------- 32001002 -------------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001206 -------------//
นายภควัตร สิงห์คำ
น.ส.ณชิตา นางเพ็ญศรี นายไสว นางลลิดา
//--------- 32042002 ---------//
น.ส.บุณณดา คำเสียง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001305 ---------//
นายไสว โทนะพันธ์
//--------- 30001604 ---------//
นายพรชัย ทาธิสา
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------------ 32042006 ------------------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001102 ---------//
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
น.ส.กมลีรัตน์
โฮมรูม
//--------- 32000001 ---------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
นายสกล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 32042005 ------------------//
นางปริษา ปั้นดี
//--------- 32000001 ---------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
นายไสว
//--------- 32042002 ---------//
น.ส.บุณณดา คำเสียง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ