คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มบค.21
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ
ที่ปรึกษานางวราดา ขันตี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1401คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3204-2007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
3204-2003การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 2-2-34
3204-2004ระบบจัดการฐานข้อมูล 2-2-34
3204-8501โครงการ *-*-44
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
3204-2102เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ 2-2-34
3200-0010คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2-2-34
 รวม  19-14-29 37
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001101 ---------//
นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
//--------- 32000010 ---------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
//--------- 30001207 ---------//
น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32042102 ---------//
นางวราดา ขันตี
น.ส.สุจีรา นางเพ็ญศิริ
//------------------ 32042003 ------------------//
นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32042102 ---------//
นางวราดา ขันตี
//------------- 32048501 -------------//
นางวราดา ขันตี
กิจกรรม
กิจกรรม
นางวราดา
//--------- 30001608 ---------//
นายพรชัย ทาธิสา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 32042007 ------------------//
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
โฮมรูม
//--------- 32000010 ---------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 32042004 ------------------//
นางปริษา ปั้นดี
//------------- 30001401 -------------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


             ลงชื่อ.....................................
                   (นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
                    หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ