คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มคอ.11
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
สาขางาน ธุรกิจอาหาร
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3400-0006โภชนาการ 2-2-34
3400-0007การประกอบอาหาร 1-4-35
3400-0008การถนอมอาหารเบื้องต้น 1-4-35
3400-0009การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 1-4-35
3404-8001ฝึกงาน *-*-44
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  5-16-16 25
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 34000009 ----------------------//
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 34048001 ------------------//
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 34000008 ---------//
นางวิไล โทนะพันธ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 34000007 ----------------------//
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 34000006 ---------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
//--------- 34000006 ---------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
//--------- 34000008 ---------//
นางวิไล โทนะพันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นางวิไล โทนะพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ