คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มคอ.11
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
สาขางาน ธุรกิจอาหาร
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1307วิทยาศาสตร์เพื่องานอาหารและโภชนาการ 2-2-34
3000-1403คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-33
3000-1601การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3-0-33
3400-1003การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 1-2-23
3404-2001โภชนาการเพื่อชีวิต 2-2-34
3404-2004อาหารไทย 2-3-35
3404-2007ผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่ 2-3-35
3404-2119การจัดการธุรกิจเบเกอร์รี่ 2-3-35
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  20-17-26 37
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.บุญมี
//------------------ 34042001 ------------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001206 ---------//
น.ส.บุญมี สารชาติ
//--------- 30001307 ---------//
น.ส.ภัทรภร ทองใบ
นายพรชัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001403 -------------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001307 ---------//
น.ส.ภัทรภร ทองใบ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 34042119 ----------------------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
โฮมรูม
//---------------------- 34042007 ----------------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 34042004 ----------------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
//--------- 30001601 ---------//
นายพรชัย ทาธิสา
//------------- 34001003 -------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน...........................
(นางสาวธิรณี  แสวงนาม)
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ