คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มคอ.11
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
สาขางาน ธุรกิจอาหาร
ที่ปรึกษาน.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1307วิทยาศาสตร์เพื่องานอาหารและโภชนาการ 2-2-34
3000-1401คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 3-0-33
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
3404-2007ผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่ 2-3-35
3400-1003การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 1-2-23
3400-1004การจัดการงานวิชาชีพ 2-0-22
 รวม  26-11-30 37

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001401 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
//--------- 30001501 ---------//
นายสกล หุ่นงาม
//------------- 30011001 -------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 30012001 ------------------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
//--------- 30001307 ---------//
น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
//--------- 34001004 ---------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 34042007 ----------------------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 34001003 -------------//
นายปริญญา สว่างโคตร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001206 ---------//
น.ส.บุญมี สารชาติ
//--------- 30001307 ---------//
น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
โฮมรูม
//--------- 30001604 ---------//
นายพรชัย ทาธิสา
นายสกล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001101 -------------//
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
น.ส.อภิญญา น.ส.บุญมี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นางวิไล โทนะพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ