คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มคอ.21
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
สาขางาน ธุรกิจอาหาร
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3404-2005ขนมไทย 2-3-35
3404-2003ความปลอดภัยในงานอาหาร 3-0-33
3404-2002วิทยาศาสตร์ในการประกอบอาหาร 2-2-34
3404-2106โภชนบำบัด 2-3-35
3404-2118การจัดการธุรกิจขนมไทย 2-3-35
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
 รวม  20-15-25 35
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ณชิตา
น.ส.ปิยะมาศ
นายสกล
//------------------ 34042106 ------------------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 30012001 ------------------//
น.ส.บุณณดา คำเสียง
//--------- 30001101 ---------//
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 34042002 ------------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 34042003 -------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30011001 -------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
โฮมรูม
//---------------------- 34042118 ----------------------//
น.ส.ธิรณี แสวงนาม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 34042005 ----------------------//
น.ส.ธิรณี แสวงนาม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน...........................
(นางสาวธิรณี  แสวงนาม)
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ