คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มคอ.21
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
สาขางาน ธุรกิจอาหาร
ที่ปรึกษาน.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3404-2002วิทยาศาสตร์ในการประกอบอาหาร 2-2-34
3404-2003ความปลอดภัยในงานอาหาร 3-0-33
3404-2005ขนมไทย 2-3-35
3404-2106โภชนบำบัด 2-3-35
3404-2118การจัดการธุรกิจขนมไทย 2-3-35
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  19-15-24 34

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30011001 -------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
//------------- 34042003 -------------//
นายปริญญา สว่างโคตร
//--------- 30001101 ---------//
นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 34042005 ----------------------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
//------------------ 30012001 ------------------//
น.ส.บุณณดา คำเสียง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 34042002 ------------------//
นายปริญญา สว่างโคตร
กิจกรรม
กิจกรรม
นางเพ็ญศิริ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 34042106 ----------------------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 34042118 ----------------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นางวิไล โทนะพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ