คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มคอ.21
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
สาขางาน ธุรกิจอาหาร
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3400-1001สัมมนาวิชาชีพ 1-2-23
3400-1004การจัดการงานวิชาชีพ 2-0-22
3404-1002เทคนิคการนำเสนอผลงาน 1-4-35
3404-2006การแปรรูปอาหาร 2-3-35
3404-2104ครัวและเครื่องใช้ในครัว 1-3-24
3404-2103เคมีอาหาร 3-0-33
3404-2124อาหารตะวันตก 2-3-35
3404-8501โครงการ *-*-44
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  18-19-29 41
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001207 ---------//
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
//--------- 34042103 ---------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
//------------- 34001001 -------------//
นางประจักษ์ศรี สุต๋า
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 34042006 ---------//
นางวิไล โทนะพันธ์
//------------- 34042006 -------------//
นางวิไล โทนะพันธ์
//------------------ 34048501 ------------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.พัชรินทร์
//------------------ 34041002 ------------------//
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.อัจฉราวดี นางสุมนต์พร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 34042104 ------------------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
โฮมรูม
//------------- 30001501 -------------//
นายอดิศักดิ์ นันตะเคน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 34042124 ----------------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
//--------- 34001004 ---------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
//--------- 30001608 ---------//
นายพรชัย ทาธิสา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นางวิไล โทนะพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ