คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม บนร.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและบริการ
สาขางาน บริการส่วนหน้าโรงแรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1210ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 3-0-33
3000-1306วิทยาศาสตร์งานธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 2-2-34
3000-1403คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3700-1002หลักการดำเนินงานโรงแรม 3-0-33
3700-1003ศิลปะการต้อนรับและการบริการ 2-2-34
3701-2002การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 2-2-34
3701-2003การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2-2-34
3701-2006สนทนาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม 2-2-34
3000-9201ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2-0-22
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
3700-0001การโรงแรมและการท่องเที่ยว 3-0-33
3700-0002ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 3-0-33
 รวม  32-12-37 44
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 37012002 ------------------//
นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์
//--------- 37000001 ---------//
นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์
//--------- 37001003 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 37000002 -------------//
นางพัชรนันท์ ทองแดง
น.ส.ณชิตา
//--------- 30009201 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
//--------- 30001210 ---------//
น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
//--------- 37012006 ---------//
น.ส.บุญมี สารชาติ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001403 -------------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
นางอรทัย
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 37001003 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
//--------- 37012006 ---------//
น.ส.บุญมี สารชาติ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 37001002 -------------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
น.ส.สุจีรา
โฮมรูม
//--------- 30001306 ---------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
//--------- 30001604 ---------//
นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 37012003 ------------------//
นางพัชรนันท์ ทองแดง
//--------- 30001306 ---------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
//--------- 30001101 ---------//
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน...........................
(นางอรทัย  สฤษดิ์นิรันดร์)
หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ