คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม บนร.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและบริการ
สาขางาน บริการส่วนหน้าโรงแรม
ที่ปรึกษานางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1221ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการการบิน 3-0-33
3000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-12
3700-1001การดําเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3701-2007สัมมนาปฏิบัติการเชิงวิชาชีพ 2-2-34
3202-8501โครงการ *-*-44
3701-9010ทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริการ 2-2-34
3700-0003เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2-2-34
3701-9202การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน 2-0-22
3700-0004บุคลิกภาพสำหรับธุรกิจ 3-0-33
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  22-12-31 38
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 37001001 -------------//
นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์
//------------------ 32028501 ------------------//
นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์
//--------- 37019202 ---------//
น.ส.Yang Zhi
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 37012007 ------------------//
น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
//--------- 30001609 ---------//
นายถาวร นาคกระโทก
//--------- 30001221 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
//--------- 37019010 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 37019010 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 37000003 ------------------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
โฮมรูม
//--------- 30012001 ---------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001501 -------------//
นายสกล หุ่นงาม
นายภควัตร
//------------- 37000004 -------------//
นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ