คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม ทยส.11
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-33
3901-1001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง 2-2-34
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3901-1003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 2-2-34
3901-2001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 1-4-35
3900-0003การใช้โปรแกรมมัลติมีเดียในสาขางานอาชีพ 1-4-35
3901-2101สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 1-4-35
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3900-0015การพิมพ์ดีดแบบสัมผัส 0-2-12
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  16-22-26 38
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001206 -------------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
//------------------ 39012001 ------------------//
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
นายเริงศักดิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39012101 ------------------//
นายสุนัน บุญมานันท์
น.ส.นิดติยากร
//------------------ 39000003 ------------------//
นายอุดร เศษโถ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39011001 ------------------//
นายอุดร เศษโถ
กิจกรรม
กิจกรรม
นางนพวรรณ
//--------- 39011003 ---------//
นายลภณ บุญปก
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวงศ์สถิตย์
//--------- 30001402 ---------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
โฮมรูม
นายอุดร
//--------- 39000015 ---------//
นางนพวรรณ สาธุการ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
นายกัณหา อุทธิเสน
//--------- 39011003 ---------//
นายลภณ บุญปก
//--------- 30012001 ---------//
นายกัณหา อุทธิเสน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน...........................
(นายกัณหา  อุทธิเสน)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ