คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม ทยส.11
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3901-1002การโปรแกรมเว็บด้วยภาษา HTML 2-2-34
3901-2003การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 1-4-35
3901-2004ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย 1-4-35
3900-0001การใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป 1-4-35
3900-0005การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ 1-4-35
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  17-22-27 39
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 39011002 ---------//
นายกัณหา อุทธิเสน
//--------- 39011002 ---------//
นายกัณหา อุทธิเสน
//------------------ 39012003 ------------------//
นายนที จันทร์เทียม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39000001 ------------------//
นายนที จันทร์เทียม
//------------- 30011001 -------------//
นางนพวรรณ สาธุการ
น.ส.สุจีรา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39012004 ------------------//
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
กิจกรรม
กิจกรรม
นายนที นายเริงศักดิ์ น.ส.ณชิตา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39000005 ------------------//
นายนที จันทร์เทียม
โฮมรูม
นายนที นายนที
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001207 ---------//
น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
//--------- 30001101 ---------//
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.....................................
(นายกัณหา อุทธิเสน)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ