คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม ทยส.11
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานายเริงศักดิ์ สายรัตน์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3901-1001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง 2-2-34
3901-1003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 2-2-34
3901-2001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 1-4-35
3901-2101สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 1-4-35
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
3900-0003การใช้โปรแกรมมัลติมีเดียในสาขางานอาชีพ 1-4-35
3900-0015การพิมพ์ดีดแบบสัมผัส 0-2-12
 รวม  16-22-26 38

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39011001 ------------------//
นายอุดร เศษโถ
//---------------------- 39012101 ----------------------//
นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39011003 ------------------//
นายกัณหา อุทธิเสน
//--------- 30001206 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
//--------- 39000015 ---------//
นางนพวรรณ สาธุการ
นายวงศ์สถิตย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39012001 ------------------//
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 30012001 ------------------//
นางนพวรรณ สาธุการ
โฮมรูม
นายอุดร นายเริงศักดิ์ ดร.สุภาพ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39000003 ------------------//
นายอุดร เศษโถ
//------------- 30001402 -------------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายกัณหา อุทธิเสน)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ