คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม ทยส.21
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานายอุดร เศษโถ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3901-2002การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 1-4-35
3901-2006การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 1-4-35
3901-2107การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP 1-4-35
3901-2116การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ 1-4-35
3900-0009เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-4-35
3900-0010งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ 0-6-36
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  7-28-20 35

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39012006 ------------------//
นายกัณหา อุทธิเสน
//---------------------- 39012116 ----------------------//
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39012002 ------------------//
นายอุดร เศษโถ
นายอุดร
//--------- 39000010 ---------//
นายอุดร เศษโถ
//--------- 30001604 ---------//
นายพรชัย ทาธิสา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39012107 ------------------//
นายกัณหา อุทธิเสน
กิจกรรม
กิจกรรม
นายกัณหา นายกัณหา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39000010 ------------------//
นายอุดร เศษโถ
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39000009 ------------------//
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
นายเริงศักดิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายกัณหา อุทธิเสน)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ