คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม ทยส.21
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานายเริงศักดิ์ สายรัตน์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3901-2002การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 1-4-35
3901-2006การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 1-4-35
3901-2107การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP 1-4-35
3901-2116การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ 1-4-35
3900-0009เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-4-35
3900-0010งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ 0-6-36
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
 รวม  8-28-21 36
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39012107 ------------------//
นายลภณ บุญปก
//------------------ 39012002 ------------------//
นายอุดร เศษโถ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39000010 ------------------//
นายลภณ บุญปก
//---------------------- 39012006 ----------------------//
นายกัณหา อุทธิเสน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39012116 ------------------//
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
กิจกรรม
กิจกรรม
นายเริงศักดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 39000009 -------------//
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
นายลภณ
โฮมรูม
//--------- 39000010 ---------//
นายลภณ บุญปก
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001604 ---------//
นายพรชัย ทาธิสา
นายวงศ์สถิตย์
//--------- 39000009 ---------//
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
นายอุดร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน...........................
(นายกัณหา  อุทธิเสน)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ