วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2560
กลุ่ม ชย.11     ชื่อกลุ่ม ช่างยนต์
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021010001 นายกรกฎ เบิกบาล                       
26021010002 นายกฤตวิทย์ พิมพ์อุบล                       
36021010003 นายกฤติชาติ ใยพรม                       
46021010004 นายกฤษฎา อุ่นแก้ว                       
56021010005 นายกฤษณพันธ์ สุทนต์                       
66021010006 นายกฤษณรงค์ บุญพามา                       
76021010007 นายกล้าณรงค์ บัวเพชร                       
86021010009 นายกัมปนาท พิละ                       
96021010010 นายกิตตินันท์ สุระสิงห์                       
106021010011 นายกิตติพงษ์ มณีแผง                       
116021010012 นายกิตติภพ สุวรรณพันธ์                       
126021010013 นายก้องภพ จิตต์เวทย์กุล                       
136021010014 นายจิรวัฒน์ หารบุรุษ                       
146021010015 นายจิรศักดิ์ กล่อมปัญญา                       
156021010017 นายจิรายุ สกุณี                       
166021010019 นายจิรายุส โพธิ                       
176021010020 นายจุติราช แข็งฤทธิ์                       
186021010021 นายชญานนท์ ยะภา                       
196021010022 นายชนกนันท์ เกื้อกาญจน์                       
206021010023 นายชยันต์ ธรรมวัติ                       
216021010024 นายชยากร เย็นใจ                       
226021010149 นายสิทธิกร สุขสนอง                       
236021010150 นายสิทธิชัย อำนวย                       
246021010151 นายสิทธินนท์ ทองคำสาร                       
256021010183 นายเกียรติศักดิ์ ภาคภูมิ                       
266021010184 นายเจษฎากร นพพันธ์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )