วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชย.11
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16121010001 นายกรภัทร์ ขันวงษ์                       
26121010002 นายกฤตพจน์ สุทธิสนธ์                       
36121010003 นายกฤตภาส สุทธิสนธ์                       
46121010004 นายกฤตยชญ์ วรเชษฐ                       
56121010008 นายกิตติพงศ์ เคนแคน                       
66121010010 นายกิตติวัฒน์ จิโรชฐิติพงษ์                       
76121010011 นายคณวรรษ วรเลิศ                       
86121010012 นายคุณากร ผาโพธิ์                       
96121010013 นายคุณากร อยู่เสน                       
106121010014 นายจักรกฤษ พวงอินทร์                       
116121010015 นายจักรกฤษณ์ แหวนเงิน                       
126121010017 นายจิรวัฒน์ ดวงธนู                       
136121010018 นายจิรวัฒน์ สมใจ                       
146121010019 นายจิระพงศ์ โคศรีสุทธิ์                       
156121010020 นายจีรวัฒน์ จงกลกลาง                       
166121010021 นายจีระพงษ์ วิเศษสังข์                       
176121010024 นายชนะชัย แพงเพ็ชร                       
186121010147 นายสิทธิศักดิ์ พรมดี                       
196121010164 นายอนันตศักดิ์ หน่อคำผุย                       
206121010166 นายอนุพล ทองปลิว                       
216121010169 นายอภิชัย ศรีนารักษ์                       
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชย.12
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16121010025 นายชยุตพงศ์ น้อยเวียง                       
26121010027 นายชัยวัฒน์ บัวทอง                       
36121010028 นายชาคริต แก้วละมุล                       
46121010030 นายฐานันดร พรมอ่อน                       
56121010031 นายณรงค์กร สำรวย                       
66121010032 นายณัฐฐานันต์ ขันชัย                       
76121010033 นายณัฐนันท์ กระสันต์                       
86121010034 นายณัฐนันท์ ภูมิลำเนา                       
96121010036 นายณัฐพงษ์ โยโพธิ์                       
106121010037 นายณัฐพล หาญพิทักษ์                       
116121010038 นายณัฐภาคย์ ขัดศรี                       
126121010039 นายณัฐวุฒิ คำบุญยอ                       
136121010040 นายณัฐวุฒิ ทองคำ                       
146121010042 นายณัฐวุฒิ ห้าวหาญ                       
156121010043 นายณัฐวุฒิ อุ่นญาติ                       
166121010044 นายณัฐสิทธิ์ พรหมทา                       
176121010046 นายดอม โนนคำพันธุ์                       
186121010047 นายถิรวุฒิ วงษ์มา                       
196121010048 นายทรงยศ พันธ์เป็น                       
206121010148 นายสิทธิศักดิ์ สิงห์เดช                       
216121010150 นายสุทธิพงษ์ บุตะเคียน                       
226121010151 นายสุทธิพร บรรลุสุข                       
236121010171 นายอภิวัฒน์ แก้วคำ                       
246121010175 นายอภิสิทธิ์ พูลแก้ว                       
256121010182 นายเกรียงไกร คำผาง                       
266121010185 นายเอกพงศ์ ดกกลาง                       
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )