วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121010001 นายกรภัทร์ ขันวงษ์                       
26121010002 นายกฤตพจน์ สุทธิสนธ์                       
36121010003 นายกฤตภาส สุทธิสนธ์                       
46121010004 นายกฤตยชญ์ วรเชษฐ                       
56121010005 นางสาวกัลยา เรืองดี                       
66121010006 นายการัณยภาส เห็มสมัคร                       
76121010007 นายกิตตินันท์ แหวนเงิน                       
86121010008 นายกิตติพงศ์ เคนแคน                       
96121010009 นายกิตติภณ สอนภักดี                       
106121010010 นายกิตติวัฒน์ จิโรชฐิติพงษ์                       
116121010011 นายคณวรรษ วรเลิศ                       
126121010012 นายคุณากร ผาโพธิ์                       
136121010013 นายคุณากร อยู่เสน                       
146121010014 นายจักรกฤษ พวงอินทร์                       
156121010015 นายจักรกฤษณ์ แหวนเงิน                       
166121010017 นายจิรวัฒน์ ดวงธนู                       
176121010018 นายจิรวัฒน์ สมใจ                       
186121010019 นายจิระพงศ์ โคศรีสุทธิ์                       
196121010020 นายจีรวัฒน์ จงกลกลาง                       
206121010021 นายจีระพงษ์ วิเศษสังข์                       
216121010024 นายชนะชัย แพงเพ็ชร                       
226121010147 นายสิทธิศักดิ์ พรมดี                       
236121010164 นายอนันตศักดิ์ หน่อคำผุย                       
246121010166 นายอนุพล ทองปลิว                       
256121010169 นายอภิชัย ศรีนารักษ์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )