วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชย.11
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021010002 นายกฤตวิทย์ พิมพ์อุบล                       
26021010003 นายกฤติชาติ ใยพรม                       
36021010004 นายกฤษฎา อุ่นแก้ว                       
46021010005 นายกฤษณพันธ์ สุทนต์                       
56021010006 นายกฤษณรงค์ บุญพามา                       
66021010007 นายกล้าณรงค์ บัวเพชร                       
76021010011 นายกิตติพงษ์ มณีแผง                       
86021010012 นายกิตติภพ สุวรรณพันธ์                       
96021010013 นายก้องภพ จิตต์เวทย์กุล                       
106021010014 นายจิรวัฒน์ หารบุรุษ                       
116021010015 นายจิรศักดิ์ กล่อมปัญญา                       
126021010017 นายจิรายุ สกุณี                       
136021010019 นายจิรายุส โพธิ                       
146021010020 นายจุติราช แข็งฤทธิ์                       
156021010021 นายชญานนท์ ยะภา                       
166021010023 นายชยันต์ ธรรมวัติ                       
176021010149 นายสิทธิกร สุขสนอง                       
186021010150 นายสิทธิชัย อำนวย                       
196021010151 นายสิทธินนท์ ทองคำสาร                       
206021010183 นายเกียรติศักดิ์ ภาคภูมิ                       
216021010184 นายเจษฎากร นพพันธ์                       
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชย.12
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021010008 นางสาวกัญญารัตน์ สติภา                       
26021010028 นายชัยนกร คำแพง                       
36021010029 นายชัยมงคล ลาลับ                       
46021010032 นายชินวัตร ก้านท้าว                       
56021010033 นายชโยดม หารฟ้า                       
66021010036 นายณรงค์ศักดิ์ นาครินทร์                       
76021010038 นายณัฎฐนันท์ สมสนิท                       
86021010039 นายณัฐกิตติ์ พะวร                       
96021010040 นายณัฐนนท์ ยศเสนา                       
106021010042 นายณัฐพงศ์ สุโพธิ์                       
116021010044 นายณัฐพงษ์ น้อยแก้ว                       
126021010046 นายณัฐพล สุระสิงห์                       
136021010048 นายณัฐวัฒน์ บุญนำ                       
146021010049 นายณัฐวุฒิ สุวรรณเสาร์                       
156021010050 นายณัฐวุฒิ แซ่อ้วง                       
166021010152 นายสิทธิพงษ์ จันแดง                       
176021010153 นายสิทธิศักดิ์ สิมลี                       
186021010157 นายสุภกิจ อุทุม                       
196021010185 นายเดชิษฐ ดวงมณี                       
206021010187 นายเสกสรร อินดา                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )