วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชย.11
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021010001 นายกรกฎ เบิกบาล                       
26021010002 นายกฤตวิทย์ พิมพ์อุบล                       
36021010003 นายกฤติชาติ ใยพรม                       
46021010004 นายกฤษฎา อุ่นแก้ว                       
56021010005 นายกฤษณพันธ์ สุทนต์                       
66021010006 นายกฤษณรงค์ บุญพามา                       
76021010007 นายกล้าณรงค์ บัวเพชร                       
86021010009 นายกัมปนาท พิละ                       
96021010010 นายกิตตินันท์ สุระสิงห์                       
106021010011 นายกิตติพงษ์ มณีแผง                       
116021010012 นายกิตติภพ สุวรรณพันธ์                       
126021010013 นายก้องภพ จิตต์เวทย์กุล                       
136021010014 นายจิรวัฒน์ หารบุรุษ                       
146021010015 นายจิรศักดิ์ กล่อมปัญญา                       
156021010017 นายจิรายุ สกุณี                       
166021010019 นายจิรายุส โพธิ                       
176021010020 นายจุติราช แข็งฤทธิ์                       
186021010021 นายชญานนท์ ยะภา                       
196021010022 นายชนกนันท์ เกื้อกาญจน์                       
206021010023 นายชยันต์ ธรรมวัติ                       
216021010024 นายชยากร เย็นใจ                       
226021010149 นายสิทธิกร สุขสนอง                       
236021010150 นายสิทธิชัย อำนวย                       
246021010151 นายสิทธินนท์ ทองคำสาร                       
256021010183 นายเกียรติศักดิ์ ภาคภูมิ                       
266021010184 นายเจษฎากร นพพันธ์                       
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชย.12
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021010008 นางสาวกัญญารัตน์ สติภา                       
26021010027 นายชัชพงศ์ แสนกันยา                       
36021010028 นายชัยนกร คำแพง                       
46021010029 นายชัยมงคล ลาลับ                       
56021010030 นายชาคริส วีระชาติ                       
66021010031 นายชิติพัทธ์ นาคนวล                       
76021010032 นายชินวัตร ก้านท้าว                       
86021010033 นายชโยดม หารฟ้า                       
96021010036 นายณรงค์ศักดิ์ นาครินทร์                       
106021010038 นายณัฎฐนันท์ สมสนิท                       
116021010039 นายณัฐกิตติ์ พะวร                       
126021010040 นายณัฐนนท์ ยศเสนา                       
136021010042 นายณัฐพงศ์ สุโพธิ์                       
146021010044 นายณัฐพงษ์ น้อยแก้ว                       
156021010045 นายณัฐพล ศรีเรืองหัด                       
166021010046 นายณัฐพล สุระสิงห์                       
176021010048 นายณัฐวัฒน์ บุญนำ                       
186021010049 นายณัฐวุฒิ สุวรรณเสาร์                       
196021010050 นายณัฐวุฒิ แซ่อ้วง                       
206021010063 นางสาวธนัชชา จันทร์นวล                       
216021010108 นางสาวภิรมย์พร วงศ์เจริญ                       
226021010152 นายสิทธิพงษ์ จันแดง                       
236021010153 นายสิทธิศักดิ์ สิมลี                       
246021010156 นายสุทธิพจน์ ทองหลอม                       
256021010157 นายสุภกิจ อุทุม                       
266021010185 นายเดชิษฐ ดวงมณี                       
276021010186 นายเนตร วงค์ภักดี                       
286021010187 นายเสกสรร อินดา                       
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )