วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021010008 นางสาวกัญญารัตน์ สติภา                       
26021010027 นายชัชพงศ์ แสนกันยา                       
36021010028 นายชัยนกร คำแพง                       
46021010029 นายชัยมงคล ลาลับ                       
56021010030 นายชาคริส วีระชาติ                       
66021010031 นายชิติพัทธ์ นาคนวล                       
76021010032 นายชินวัตร ก้านท้าว                       
86021010033 นายชโยดม หารฟ้า                       
96021010036 นายณรงค์ศักดิ์ นาครินทร์                       
106021010038 นายณัฎฐนันท์ สมสนิท                       
116021010039 นายณัฐกิตติ์ พะวร                       
126021010040 นายณัฐนนท์ ยศเสนา                       
136021010042 นายณัฐพงศ์ สุโพธิ์                       
146021010044 นายณัฐพงษ์ น้อยแก้ว                       
156021010045 นายณัฐพล ศรีเรืองหัด                       
166021010046 นายณัฐพล สุระสิงห์                       
176021010048 นายณัฐวัฒน์ บุญนำ                       
186021010049 นายณัฐวุฒิ สุวรรณเสาร์                       
196021010050 นายณัฐวุฒิ แซ่อ้วง                       
206021010063 นางสาวธนัชชา จันทร์นวล                       
216021010108 นางสาวภิรมย์พร วงศ์เจริญ                       
226021010152 นายสิทธิพงษ์ จันแดง                       
236021010153 นายสิทธิศักดิ์ สิมลี                       
246021010156 นายสุทธิพจน์ ทองหลอม                       
256021010157 นายสุภกิจ อุทุม                       
266021010185 นายเดชิษฐ ดวงมณี                       
276021010186 นายเนตร วงค์ภักดี                       
286021010187 นายเสกสรร อินดา                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )