วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชย.13
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16121010049 นายทินวัฒน์ ทองจำปา                       
26121010053 นายธนวัฒน์ พรหมพิลา                       
36121010054 นายธนวัฒน์ สายธิไชย                       
46121010056 นายธนศักดิ์ โสดา                       
56121010057 นายธนากร กลิ่นสุคนธ์                       
66121010058 นายธนากร ปัญญา                       
76121010059 นายธนาดล ชาญธุระ                       
86121010061 นายธนเดช ศรีสิงห์                       
96121010062 นายธราดล ผ่องสำอางค์                       
106121010064 นายธวัชชัย สอพอง                       
116121010066 นายธีรพัฒน์ หงษ์กลาง                       
126121010067 นายธีรภัทร วรรณทวี                       
136121010068 นายธีรภัทร์ เบ็ญมาศ                       
146121010069 นายธีรวัฒน์ พระบุตร                       
156121010070 นายธีรศักดิ์ ฝังนิล                       
166121010072 นายนครินทร์ อรวรรณวิทู                       
176121010073 นายนพกร พวงพันธ์                       
186121010137 นายศิรศักดิ์ ดวงสมร                       
196121010153 นายสุรศักดิ์ สุคนธา                       
206121010163 นายอดุลย์ จันทรักษา                       
216121010168 นายอนุวัฒน์ ประเสริฐแก้ว                       
226121010177 นายอรรถชัย บุญหนัก                       
236121010178 นายอรรถชัย สมิงทอง                       
246121010181 นายอุทัยวุฒิ ทาศรี                       
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชย.14
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16121010074 นายนพคุณ ไชยสิทธิ์                       
26121010075 นายนพชัย สาดา                       
36121010076 นายนวพล พุทธรักษ์                       
46121010077 นายนวมินทร์ นรสาร                       
56121010078 นายนันทวัฒน์ ช่วงสันเทียะ                       
66121010082 นายปกรณ์ ทองบ่อ                       
76121010083 นายปฏิพัทธ์ หอมเสน                       
86121010085 นายปาริวัฒน์ พงษ์วิเศษ                       
96121010087 นายปิยะพงษ์ หอมทรง                       
106121010089 นายปุณพจน์ ไชยปัญญา                       
116121010090 นายพงศกร ศิลา                       
126121010092 นายพงศ์ภัค กล่อมปัญญา                       
136121010094 นายพงษ์ศิริ อรรคบุตร                       
146121010096 นายพัชรพล แสงใส                       
156121010097 นายพัทธดนย์ บุดดาวงค์                       
166121010161 นายอดิศักดิ์ ภักดี                       
176121010165 นายอนุชิต ส้มเกลี้ยง                       
186121010173 นายอภิสิทธิ์ ชิดชม                       
196121010176 นายอรรคเดช เสชนะ                       
206121010179 นายอานันท์ พันธ์คง                       
216121010186 นายเอกพงศ์ สายยศ                       
226121010188 นายโชคชัย บุญศรัทธา                       
236121010194 นายสุขิตกุล บุญยอ                       
246121010195 นายสุรเดช อ่อนเทศ                       
256121010196 นายธนวัฒน์ โสดาลี                       
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )