วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชย.13
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021010051 นายณัฐิวุฒิ ศิลาวงศ์                       
26021010052 นายดำรงพล สายจันทร์                       
36021010053 นายทรงวุฒิ ไชยปัญญา                       
46021010054 นายทศพร หิรัญรมย์                       
56021010055 นายทองแดง เสนาอุดร                       
66021010056 นายทัศกรณ์ แก้วศรีจันทร์                       
76021010057 นายทิวานนท์ พิมพ์สอน                       
86021010058 นายธนดล ประชาราษฎร์                       
96021010059 นายธนธรณ์ นครศรี                       
106021010060 นายธนพงษ์ ทองขำ                       
116021010061 นายธนวัฒน์ บุญชม                       
126021010062 นายธนศักดิ์ วงษ์คำจันทร์                       
136021010064 นายธนากร สมภาค                       
146021010065 นายธวัชชัย คุณความดี                       
156021010066 นายธวัชชัย อินธิเดช                       
166021010067 นายธันวา โตมร                       
176021010068 นายธาราเทพ ยินดี                       
186021010069 นายธีปกร เนื้อทอง                       
196021010070 นายธีรพงษ์ ทองทิพธี                       
206021010072 นายธีรภัทร เปรี้ยวหวาน                       
216021010073 นายธีรภัทร์ ทองสม                       
226021010074 นายธีรภัทร์ สุปัตติ                       
236021010075 นายธีรภาพ เปรี้ยวหวาน                       
246021010158 นายสุภนัย แพทย์มด                       
256021010159 นายสุภัทร มั่งมี                       
266021010188 นายเอกรัฐ ศรีดาชาติ                       
276021010189 นายเอกรินทร์ โสภาวัน                       
286021010190 นายเอกสิทธิ์ ศรีวิชัย                       
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชย.14
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021010076 นายธีรวัฒิ ดวงอาสงค์                       
26021010077 นายธีระวัฒน์ ปัญจมาตย์                       
36021010078 นายธีระศักดิ์ สิงโห                       
46021010080 นายนครินทร์ บุญดี                       
56021010083 นายนิพนธ์ วงค์ภักดี                       
66021010084 นายนิรเชษฐ์ เดชบุญ                       
76021010085 นายประกาศิต นำภา                       
86021010086 นายประสิทธิ์ชัย กิ่งวงษา                       
96021010087 นายประเสริฐกิจ โรจน์วณิชชากร                       
106021010089 นายปัญจ ดีโชติช่วง                       
116021010090 นายปารเมศ เชื่ออ่อน                       
126021010091 นายปิยวัช ใยแสง                       
136021010092 นายปิยะวัฒน์ บัวจันทร์                       
146021010094 นายผดุงเกียรติ บรรพชาติ                       
156021010095 นายพงษ์เพชร ศรีอุทุมพร                       
166021010096 นายพสุมนต์ บุญช่วย                       
176021010097 นายพันทวี กองทอง                       
186021010098 นายพันธวัธน์ บุตรดา                       
196021010099 นายพิชิตชัย พรมชาติ                       
206021010100 นายพิธิวัฒน์ มิ่งสอน                       
216021010161 นายสุรศักดิ์ สัตนาโค                       
226021010162 นายสุวิทย์ ปริวะออม                       
236021010163 นายอดิศักดิ์ พรมทอน                       
246021010164 นายอดิศักดิ์ สมมุ่ง                       
256021010191 นายแสงสุรีย์ กุมมาลา                       
266021010192 นายไทชล สามสาลี                       
276021010193 นายไพฑูรย์ ศรีละพันธ์                       
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )