วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021010051 นายณัฐิวุฒิ ศิลาวงศ์                       
26021010052 นายดำรงพล สายจันทร์                       
36021010053 นายทรงวุฒิ ไชยปัญญา                       
46021010054 นายทศพร หิรัญรมย์                       
56021010055 นายทองแดง เสนาอุดร                       
66021010056 นายทัศกรณ์ แก้วศรีจันทร์                       
76021010057 นายทิวานนท์ พิมพ์สอน                       
86021010058 นายธนดล ประชาราษฎร์                       
96021010059 นายธนธรณ์ นครศรี                       
106021010060 นายธนพงษ์ ทองขำ                       
116021010061 นายธนวัฒน์ บุญชม                       
126021010062 นายธนศักดิ์ วงษ์คำจันทร์                       
136021010064 นายธนากร สมภาค                       
146021010065 นายธวัชชัย คุณความดี                       
156021010066 นายธวัชชัย อินธิเดช                       
166021010067 นายธันวา โตมร                       
176021010068 นายธาราเทพ ยินดี                       
186021010069 นายธีปกร เนื้อทอง                       
196021010070 นายธีรพงษ์ ทองทิพธี                       
206021010072 นายธีรภัทร เปรี้ยวหวาน                       
216021010073 นายธีรภัทร์ ทองสม                       
226021010074 นายธีรภัทร์ สุปัตติ                       
236021010075 นายธีรภาพ เปรี้ยวหวาน                       
246021010158 นายสุภนัย แพทย์มด                       
256021010159 นายสุภัทร มั่งมี                       
266021010188 นายเอกรัฐ ศรีดาชาติ                       
276021010189 นายเอกรินทร์ โสภาวัน                       
286021010190 นายเอกสิทธิ์ ศรีวิชัย                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )