วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2561
กลุ่ม ชย.13     ชื่อกลุ่ม ช่างยนต์
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121010049 นายทินวัฒน์ ทองจำปา                       
26121010050 นายธนพงษ์ สร้อยสน                       
36121010051 นายธนพนธ์ เสาเวียง                       
46121010052 นายธนพล นันทโคตร                       
56121010053 นายธนวัฒน์ พรหมพิลา                       
66121010054 นายธนวัฒน์ สายธิไชย                       
76121010055 นายธนวัฒน์ สิงห์คำ                       
86121010056 นายธนศักดิ์ โสดา                       
96121010057 นายธนากร กลิ่นสุคนธ์                       
106121010058 นายธนากร ปัญญา                       
116121010059 นายธนาดล ชาญธุระ                       
126121010061 นายธนเดช ศรีสิงห์                       
136121010062 นายธราดล ผ่องสำอางค์                       
146121010063 นายธราธร ศรชัย                       
156121010064 นายธวัชชัย สอพอง                       
166121010065 นายธัชพล ตันวัฒนะ                       
176121010066 นายธีรพัฒน์ หงษ์กลาง                       
186121010067 นายธีรภัทร วรรณทวี                       
196121010068 นายธีรภัทร์ เบ็ญมาศ                       
206121010069 นายธีรวัฒน์ พระบุตร                       
216121010070 นายธีรศักดิ์ ฝังนิล                       
226121010071 นายธีระวัฒน์ วัฒเดช                       
236121010072 นายนครินทร์ อรวรรณวิทู                       
246121010073 นายนพกร พวงพันธ์                       
256121010137 นายศิรศักดิ์ ดวงสมร                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )