วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชย.13
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16021010051 นายณัฐิวุฒิ ศิลาวงศ์                       
26021010053 นายทรงวุฒิ ไชยปัญญา                       
36021010054 นายทศพร หิรัญรมย์                       
46021010055 นายทองแดง เสนาอุดร                       
56021010056 นายทัศกรณ์ แก้วศรีจันทร์                       
66021010057 นายทิวานนท์ พิมพ์สอน                       
76021010058 นายธนดล ประชาราษฎร์                       
86021010060 นายธนพงษ์ ทองขำ                       
96021010061 นายธนวัฒน์ บุญชม                       
106021010064 นายธนากร สมภาค                       
116021010065 นายธวัชชัย คุณความดี                       
126021010066 นายธวัชชัย อินธิเดช                       
136021010068 นายธาราเทพ ยินดี                       
146021010072 นายธีรภัทร เปรี้ยวหวาน                       
156021010073 นายธีรภัทร์ ทองสม                       
166021010075 นายธีรภาพ เปรี้ยวหวาน                       
176021010158 นายสุภนัย แพทย์มด                       
186021010188 นายเอกรัฐ ศรีดาชาติ                       
196021010189 นายเอกรินทร์ โสภาวัน                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชย.14
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16021010076 นายธีรวัฒิ ดวงอาสงค์                       
26021010077 นายธีระวัฒน์ ปัญจมาตย์                       
36021010080 นายนครินทร์ บุญดี                       
46021010083 นายนิพนธ์ วงค์ภักดี                       
56021010084 นายนิรเชษฐ์ เดชบุญ                       
66021010085 นายประกาศิต นำภา                       
76021010086 นายประสิทธิ์ชัย กิ่งวงษา                       
86021010087 นายประเสริฐกิจ โรจน์วณิชชากร                       
96021010089 นายปัญจ ดีโชติช่วง                       
106021010090 นายปารเมศ เชื่ออ่อน                       
116021010091 นายปิยวัช ใยแสง                       
126021010092 นายปิยะวัฒน์ บัวจันทร์                       
136021010094 นายผดุงเกียรติ บรรพชาติ                       
146021010095 นายพงษ์เพชร ศรีอุทุมพร                       
156021010097 นายพันทวี กองทอง                       
166021010099 นายพิชิตชัย พรมชาติ                       
176021010100 นายพิธิวัฒน์ มิ่งสอน                       
186021010161 นายสุรศักดิ์ สัตนาโค                       
196021010162 นายสุวิทย์ ปริวะออม                       
206021010163 นายอดิศักดิ์ พรมทอน                       
216021010164 นายอดิศักดิ์ สมมุ่ง                       
226021010191 นายแสงสุรีย์ กุมมาลา                       
236021010192 นายไทชล สามสาลี                       
246021010193 นายไพฑูรย์ ศรีละพันธ์                       
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )