ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2<- หลักสูตรทวิภาคี (DVT)
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)<- หลักสูตรเทียบโอน
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ชย.14    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา เครื่องกล  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2560  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
32000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
42000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
52100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
62100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
72100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
82101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2-3-35 แก้ไข   ลบ
92101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
102001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
112000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 32 
ปีการศึกษา  2560  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
122000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
132000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
142000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
152100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
162100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
172001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
182001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
192101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
202101-2106งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
212000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 32 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 23/03/2018 14:09:07

ปวช.1   ชย.   ห้อง  2    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา เครื่องกล  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
222000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
232000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
242000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
252100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
262100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
272101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล 2-3-35 แก้ไข   ลบ
282101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
292101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 1-3-24 แก้ไข   ลบ
302101-2105การขับรถยนต์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
312001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23 แก้ไข   ลบ
322001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
332000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 38 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
342000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
352000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
362101-2003งานส่งกำลังรถยนต์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
372101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
382101-2111งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
392101-2107คณิตศาสตร์ยานยนต์ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
402101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก 2-3-25 แก้ไข   ลบ
412101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
422101-9002งานแก๊สรถยนต์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
432000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 หน่วย 36 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 23/03/2018 14:09:07

ปวช.1   ชย.   ห้อง  2    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา เครื่องกล  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
442101-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
452000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
462000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
472000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
482101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 3-0-33 แก้ไข   ลบ
492101-2008เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
502101-2103งานปรับอากาศรถยนต์ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
512101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
522101-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
532101-2207งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
542000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 34 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 23/03/2018 14:09:07
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2560 ] [2/2560 ] [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2560] [1.5/2560] [2.5/2560] [2.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563]
ผลการเรียน  [1/2560] [2/2560] [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562]
บัตรลงทะเบียน  [1/2560] [2/2560] [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562]
ค่าลงทะเบียน  [1/2560] [2/2560] [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.2241061 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.