วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021010076 นายธีรวัฒิ ดวงอาสงค์                       
26021010077 นายธีระวัฒน์ ปัญจมาตย์                       
36021010078 นายธีระศักดิ์ สิงโห                       
46021010080 นายนครินทร์ บุญดี                       
56021010083 นายนิพนธ์ วงค์ภักดี                       
66021010084 นายนิรเชษฐ์ เดชบุญ                       
76021010085 นายประกาศิต นำภา                       
86021010086 นายประสิทธิ์ชัย กิ่งวงษา                       
96021010087 นายประเสริฐกิจ โรจน์วณิชชากร                       
106021010089 นายปัญจ ดีโชติช่วง                       
116021010090 นายปารเมศ เชื่ออ่อน                       
126021010091 นายปิยวัช ใยแสง                       
136021010092 นายปิยะวัฒน์ บัวจันทร์                       
146021010094 นายผดุงเกียรติ บรรพชาติ                       
156021010095 นายพงษ์เพชร ศรีอุทุมพร                       
166021010096 นายพสุมนต์ บุญช่วย                       
176021010097 นายพันทวี กองทอง                       
186021010098 นายพันธวัธน์ บุตรดา                       
196021010099 นายพิชิตชัย พรมชาติ                       
206021010100 นายพิธิวัฒน์ มิ่งสอน                       
216021010161 นายสุรศักดิ์ สัตนาโค                       
226021010162 นายสุวิทย์ ปริวะออม                       
236021010163 นายอดิศักดิ์ พรมทอน                       
246021010164 นายอดิศักดิ์ สมมุ่ง                       
256021010191 นายแสงสุรีย์ กุมมาลา                       
266021010192 นายไทชล สามสาลี                       
276021010193 นายไพฑูรย์ ศรีละพันธ์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )