วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 3      กลุ่ม  ชย.15
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021010103 นายพีระภัทร มุ้งม่าน                       
26021010104 นายภราดร แตงเล็ก                       
36021010106 นายภาณพ เพชรหงษ์                       
46021010111 นายมงคล ทุมดวง                       
56021010112 นายมีนา ทองทวี                       
66021010113 นายยอดชาย นิราศภัย                       
76021010114 นายยุทธชัย คณะนา                       
86021010115 นายรณรต สายชม                       
96021010116 นายพงศ์ศิริ ชำนิกุล                       
106021010117 นายรัตนากร เจตนา                       
116021010119 นายฤทธิชัย คงรักกิจ                       
126021010120 นายวงศ์วริศ พณิชเศรษฐพล                       
136021010123 นายวรากร วรวรรณ                       
146021010124 นายวรายุส สุขเมือง                       
156021010166 นายอดิศักดิ์ เดียระดาษ                       
166021010167 นายอดิสร กระสังข์                       
176021010170 นายอนุชิต ดวนใหญ่                       
186021010194 นายอภิรักษ์ ศรกุพันธ์                       
196021010195 นายสิงหา เทียมสำโรง                       
206021010196 นายวราเทพ สุขะตะ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 3      กลุ่ม  ชย.16
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021010127 นายวีรพันธ์ สีตะวัน                       
26021010129 นายวีระชัย ทวี                       
36021010130 นายวุฒิชัย ภักดี                       
46021010132 นายศราวุฒิ วังสรรค์                       
56021010133 นายศักดิ์ศิธร แสงสกุล                       
66021010135 นายศักรินทร์ จรรยา                       
76021010137 นายศิริศักดิ์ วงค์ภักดี                       
86021010138 นายศิลปไทย สูงชัย                       
96021010139 นายศิวกร ข่วงทิพย์                       
106021010140 นายศุภณัฐ อินทองขาว                       
116021010145 นายสรศักดิ์ เบ็ญมาส                       
126021010146 นายสรายุทธ เส็งไทยแท้                       
136021010147 นายสหชาติ โพธิ์ชัย                       
146021010172 นายอนุรักษ์ ปัตภัย                       
156021010173 นายอภิวัฒน์ โนนสูง                       
166021010174 นายอมรวิทย์ เสนาซิว                       
176021010176 นายอรรถพล ใยนนท์                       
186021010177 นายอลงกรณ์ กิ่งทอง                       
196021010178 นายอัครชัย กัณนิกา                       
206021010179 นายอัครพนธ์ สิริวรรธน์                       
216021010180 นายอัครเดช โหราย์                       
226021010181 นายเกษม สว่างภพ                       
236021010182 นายเกียรติศักดิ์ พงษ์สุระ                       
246021010197 นายดุษฎี สีดาชาติ                       
256021010198 นายพัทธพล วงษ์พินิจ                       
266021010199 นายศุภชัย สิงสอน                       
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )