วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021010101 นายพีรพัฒน์ เศษเหนือ                       
26021010102 นายพีรภัทร์ หลักบุญ                       
36021010103 นายพีระภัทร มุ้งม่าน                       
46021010104 นายภราดร แตงเล็ก                       
56021010105 นายภัทรกร บุราคร                       
66021010106 นายภาณพ เพชรหงษ์                       
76021010109 นายภูดินันท์ สำเภาเงิน                       
86021010111 นายมงคล ทุมดวง                       
96021010112 นายมีนา ทองทวี                       
106021010113 นายยอดชาย นิราศภัย                       
116021010114 นายยุทธชัย คณะนา                       
126021010115 นายรณรต สายชม                       
136021010116 นายพงศ์ศิริ ชำนิกุล                       
146021010117 นายรัตนากร เจตนา                       
156021010119 นายฤทธิชัย คงรักกิจ                       
166021010120 นายวงศ์วริศ พณิชเศรษฐพล                       
176021010121 นางสาววรดา สีภักดี                       
186021010123 นายวรากร วรวรรณ                       
196021010124 นายวรายุส สุขเมือง                       
206021010165 นายอดิศักดิ์ สาลี                       
216021010166 นายอดิศักดิ์ เดียระดาษ                       
226021010167 นายอดิสร กระสังข์                       
236021010169 นายอนิรุจน์ สิงห์ทองคำ                       
246021010170 นายอนุชิต ดวนใหญ่                       
256021010171 นายอนุชิต นัยบุตร                       
266021010194 นายอภิรักษ์ ศรกุพันธ์                       
276021010195 นายสิงหา เทียมสำโรง                       
286021010196 นายวราเทพ สุขะตะ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )