วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 3      กลุ่ม  ชย.15
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121010098 นายพัทธนันธ์ โคระดา                       
26121010101 นายพีรพงษ์ ขำเดช                       
36121010103 นายพีระพงษ์ ทองบาง                       
46121010106 นายภาคภูมิ กรึงไกร                       
56121010107 นายภาณุพงศ์ วัชรกรกมล                       
66121010108 นายภานุพงศ์ จันทโคตร                       
76121010109 นายภานุวัฒน์ วรรณบล                       
86121010110 นายภานุวัตน์ แก้วบุตรดี                       
96121010111 นายภูวดล คำทรัพย์                       
106121010112 นายภูวดล สอนโนนแดง                       
116121010113 นายภูวดิน เกษอินทร์                       
126121010114 นายมงคล ไชยสาร                       
136121010115 นายมงคลชัย ไชยสาร                       
146121010116 นายมนตรี เปิมรัมย์                       
156121010118 นายมุนินทร์ เสาหงษ์                       
166121010119 นายยุทธชัย คำศิลา                       
176121010120 นายรักเกียรติ ติงสะ                       
186121010146 นายสิทธิศักดิ์ คำนึง                       
196121010155 นายสุริยา หาญเสมอ                       
206121010180 นายอุกกฤษฏ์ แสงเพ็ง                       
216121010189 นายไชยพล ธรรมชาติ                       
226121010192 นายประวัติชัย เป้งทอง                       
236121010193 นายปรัชญาวุฒิ กิจเสนาะ                       
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 3      กลุ่ม  ชย.16
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121010122 นายรัฐภูมิ พิมพา                       
26121010125 นายลาภิศ ขาวพรม                       
36121010126 นายลิขิต วิเศษสังข์                       
46121010129 นายวราศักดิ์ เพ็งพันธ์                       
56121010130 นายวัชรพงษ์ นามวิชา                       
66121010131 นายวิทยา รัตนา                       
76121010132 นายวิวัฒน์ แขมคำ                       
86121010133 นายศรราม แทนโสภา                       
96121010136 นายศักดิ์ดา พุฒพันธ์                       
106121010139 นายศิริวัฒน์ นกพ่วง                       
116121010140 นายศุภกร นรดี                       
126121010141 นายศุภกิตติ์ บุญช่วย                       
136121010142 นายศุภนนท์ บุญชม                       
146121010143 นายสรวิศ ยอดประดิษฐ์                       
156121010158 นายสุรเดช คำดี                       
166121010162 นายอดิเทพ วิเศษสังข์                       
176121010170 นายอภิรักษ์ สุทธิโท                       
186121010174 นายอภิสิทธิ์ ทิณพัฒน์                       
196121010184 นายเสกสรรค์ พรรษา                       
206121010187 นายเอกราช กาฬพึก                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )