วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 3      กลุ่ม  ชย.15
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16121010098 นายพัทธนันธ์ โคระดา                       
26121010099 นายพิพัฒน์ ศรีกุล                       
36121010100 นายพิพัฒพงศ์ ภิปราย                       
46121010101 นายพีรพงษ์ ขำเดช                       
56121010102 นายพีรพล มายอด                       
66121010103 นายพีระพงษ์ ทองบาง                       
76121010104 นายพีระพล หอมจิตร์                       
86121010105 นายภัทรพล พิมพ์คงคา                       
96121010106 นายภาคภูมิ กรึงไกร                       
106121010107 นายภาณุพงศ์ วัชรกรกมล                       
116121010108 นายภานุพงศ์ จันทโคตร                       
126121010109 นายภานุวัฒน์ วรรณบล                       
136121010110 นายภานุวัตน์ แก้วบุตรดี                       
146121010111 นายภูวดล คำทรัพย์                       
156121010112 นายภูวดล สอนโนนแดง                       
166121010113 นายภูวดิน เกษอินทร์                       
176121010114 นายมงคล ไชยสาร                       
186121010115 นายมงคลชัย ไชยสาร                       
196121010116 นายมนตรี เปิมรัมย์                       
206121010117 นายมนต์ธร บุญจูง                       
216121010118 นายมุนินทร์ เสาหงษ์                       
226121010119 นายยุทธชัย คำศิลา                       
236121010120 นายรักเกียรติ ติงสะ                       
246121010121 นายรัชพล ไวไธสง                       
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 3      กลุ่ม  ชย.16
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16121010122 นายรัฐภูมิ พิมพา                       
26121010123 นายราชัน วงศ์พินิจ                       
36121010124 นายลัทธพล ทุมพัฒน์                       
46121010125 นายลาภิศ ขาวพรม                       
56121010126 นายลิขิต วิเศษสังข์                       
66121010127 นายวรศักดิ์ เสาเวียง                       
76121010128 นายวรานนท์ วรสุทธิ์                       
86121010129 นายวราศักดิ์ เพ็งพันธ์                       
96121010130 นายวัชรพงษ์ นามวิชา                       
106121010131 นายวิทยา รัตนา                       
116121010132 นายวิวัฒน์ แขมคำ                       
126121010133 นายศรราม แทนโสภา                       
136121010134 นายศฤงคาร จันทะวงษ์                       
146121010135 นางสาวศศิกาญจน์ ศรีกระโทก                       
156121010136 นายศักดิ์ดา พุฒพันธ์                       
166121010138 นายศิรสิทธิ์ โนนกลาง                       
176121010139 นายศิริวัฒน์ นกพ่วง                       
186121010140 นายศุภกร นรดี                       
196121010141 นายศุภกิตติ์ บุญช่วย                       
206121010142 นายศุภนนท์ บุญชม                       
216121010143 นายสรวิศ ยอดประดิษฐ์                       
226121010144 นายสรวุฒิ แก้วปัญญา                       
236121010145 นายสิทธิชัย สาสังข์                       
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )