วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2560
กลุ่ม ชย.16     ชื่อกลุ่ม ช่างยนต์
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021010127 นายวีรพันธ์ สีตะวัน                       
26021010129 นายวีระชัย ทวี                       
36021010130 นายวุฒิชัย ภักดี                       
46021010132 นายศราวุฒิ วังสรรค์                       
56021010133 นายศักดิ์ศิธร แสงสกุล                       
66021010135 นายศักรินทร์ จรรยา                       
76021010137 นายศิริศักดิ์ วงค์ภักดี                       
86021010138 นายศิลปไทย สูงชัย                       
96021010139 นายศิวกร ข่วงทิพย์                       
106021010140 นายศุภณัฐ อินทองขาว                       
116021010141 นายศุภากร วงษ์ภักดี                       
126021010145 นายสรศักดิ์ เบ็ญมาส                       
136021010146 นายสรายุทธ เส็งไทยแท้                       
146021010147 นายสหชาติ โพธิ์ชัย                       
156021010148 นายสหรัฐ สังข์ขาว                       
166021010172 นายอนุรักษ์ ปัตภัย                       
176021010173 นายอภิวัฒน์ โนนสูง                       
186021010174 นายอมรวิทย์ เสนาซิว                       
196021010176 นายอรรถพล ใยนนท์                       
206021010177 นายอลงกรณ์ กิ่งทอง                       
216021010178 นายอัครชัย กัณนิกา                       
226021010179 นายอัครพนธ์ สิริวรรธน์                       
236021010180 นายอัครเดช โหราย์                       
246021010181 นายเกษม สว่างภพ                       
256021010182 นายเกียรติศักดิ์ พงษ์สุระ                       
266021010197 นายดุษฎี สีดาชาติ                       
276021010198 นายพัทธพล วงษ์พินิจ                       
286021010199 นายศุภชัย สิงสอน                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )