วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121010146 นายสิทธิศักดิ์ คำนึง                       
26121010147 นายสิทธิศักดิ์ พรมดี                       
36121010148 นายสิทธิศักดิ์ สิงห์เดช                       
46121010149 นายสิรวิชญ์ อุดหนุน                       
56121010150 นายสุทธิพงษ์ บุตะเคียน                       
66121010151 นายสุทธิพร บรรลุสุข                       
76121010152 นายสุพัฒน์ สมพงษ์                       
86121010153 นายสุรศักดิ์ สุคนธา                       
96121010154 นายสุริยันต์ ประสีระเตสัง                       
106121010155 นายสุริยา หาญเสมอ                       
116121010156 นายสุริยา ใจดี                       
126121010157 นายสุรเชษฐ์ ขุมเงิน                       
136121010158 นายสุรเดช คำดี                       
146121010159 นายสุวนันท์ ธรรมบุตร                       
156121010160 นายหาญเดช บุกทะเล                       
166121010161 นายอดิศักดิ์ ภักดี                       
176121010162 นายอดิเทพ วิเศษสังข์                       
186121010163 นายอดุลย์ จันทรักษา                       
196121010164 นายอนันตศักดิ์ หน่อคำผุย                       
206121010165 นายอนุชิต ส้มเกลี้ยง                       
216121010166 นายอนุพล ทองปลิว                       
226121010167 นายอนุรักษ์ รัตนวัน                       
236121010168 นายอนุวัฒน์ ประเสริฐแก้ว                       
246121010169 นายอภิชัย ศรีนารักษ์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )