วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 4      กลุ่ม  ชย.17
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121010146 นายสิทธิศักดิ์ คำนึง                       
26121010147 นายสิทธิศักดิ์ พรมดี                       
36121010148 นายสิทธิศักดิ์ สิงห์เดช                       
46121010149 นายสิรวิชญ์ อุดหนุน                       
56121010150 นายสุทธิพงษ์ บุตะเคียน                       
66121010151 นายสุทธิพร บรรลุสุข                       
76121010152 นายสุพัฒน์ สมพงษ์                       
86121010153 นายสุรศักดิ์ สุคนธา                       
96121010154 นายสุริยันต์ ประสีระเตสัง                       
106121010155 นายสุริยา หาญเสมอ                       
116121010156 นายสุริยา ใจดี                       
126121010157 นายสุรเชษฐ์ ขุมเงิน                       
136121010158 นายสุรเดช คำดี                       
146121010159 นายสุวนันท์ ธรรมบุตร                       
156121010160 นายหาญเดช บุกทะเล                       
166121010161 นายอดิศักดิ์ ภักดี                       
176121010162 นายอดิเทพ วิเศษสังข์                       
186121010163 นายอดุลย์ จันทรักษา                       
196121010164 นายอนันตศักดิ์ หน่อคำผุย                       
206121010165 นายอนุชิต ส้มเกลี้ยง                       
216121010166 นายอนุพล ทองปลิว                       
226121010167 นายอนุรักษ์ รัตนวัน                       
236121010168 นายอนุวัฒน์ ประเสริฐแก้ว                       
246121010169 นายอภิชัย ศรีนารักษ์                       
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 4      กลุ่ม  ชย.18
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121010170 นายอภิรักษ์ สุทธิโท                       
26121010171 นายอภิวัฒน์ แก้วคำ                       
36121010173 นายอภิสิทธิ์ ชิดชม                       
46121010174 นายอภิสิทธิ์ ทิณพัฒน์                       
56121010175 นายอภิสิทธิ์ พูลแก้ว                       
66121010176 นายอรรคเดช เสชนะ                       
76121010177 นายอรรถชัย บุญหนัก                       
86121010178 นายอรรถชัย สมิงทอง                       
96121010179 นายอานันท์ พันธ์คง                       
106121010180 นายอุกกฤษฏ์ แสงเพ็ง                       
116121010181 นายอุทัยวุฒิ ทาศรี                       
126121010182 นายเกรียงไกร คำผาง                       
136121010183 นางสาวเมธาวี ดวงดี                       
146121010184 นายเสกสรรค์ พรรษา                       
156121010185 นายเอกพงศ์ ดกกลาง                       
166121010186 นายเอกพงศ์ สายยศ                       
176121010187 นายเอกราช กาฬพึก                       
186121010188 นายโชคชัย บุญศรัทธา                       
196121010189 นายไชยพล ธรรมชาติ                       
206121010190 นายวีรพงษ์ รุ่งแก้ว                       
216121010191 นายบุณยชน แก้วละมุล                       
226121010192 นายประวัติชัย เป้งทอง                       
236121010193 นายปรัชญาวุฒิ กิจเสนาะ                       
246121010194 นายสุขิตกุล บุญยอ                       
256121010195 นายสุรเดช อ่อนเทศ                       
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )