วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2560
กลุ่ม ชก.11     ชื่อกลุ่ม ช่างกลโรงงาน
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางานเครื่องมือกล
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021020001 นายกันตวิชญ์ พรมสุรินทร์                       
26021020002 นายจตุรงศ์ ศรีหะจันทร์                       
36021020003 นายจิรวุฒิ ภูลสวัสดิ์                       
46021020004 นายจิรายุทธ อ่วมไทสงค์                       
56021020005 นายชาญชัย กระสังข์                       
66021020006 นายนรวัฒน์ พรมสี                       
76021020007 นายธณกฤษ วงค์พินิจ                       
86021020008 นายธนทัศน์ จำปาทอง                       
96021020009 นายธนวัฒน์ ดวงศรี                       
106021020010 นายธนศักดิ์ ศรีนวล                       
116021020011 นายธนา อ่อนเทศ                       
126021020012 นายธนาพันธ์ รักษาพันธ์                       
136021020013 นายธนาวุฒิ นัยพัฒน์                       
146021020014 นายธีรพงษ์ เกิดโชค                       
156021020015 นายธีระศักดิ์ ตุ้มทอง                       
166021020016 นายธีระศักดิ์ โคณบาล                       
176021020017 นายนพชัย เสนาจ                       
186021020018 นายนิเวศน์ สาธร                       
196021020019 นายนุกูล บุกทะเล                       
206021020020 นายบุญพร้อม ภูลสวัสดิ์                       
216021020021 นายประจักษ์ แก้วกล้า                       
226021020022 นางสาวปุณธิกา ผุดดำ                       
236021020023 นายพชร ศรีสุขผ่อง                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )