ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2<- หลักสูตรทวิภาคี (DVT)
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)<- หลักสูตรเทียบโอน
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ชก.12    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง  สาขางาน เครื่องมือกล
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
32000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
42000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
52000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
62001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
72100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
82100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
92100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
102102-2004วัดละเอียด 1-2-23 แก้ไข   ลบ
112001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
122000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
132000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 34 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
142000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
152000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
162000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
172000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
182000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
192001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
202100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
212100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
222102-2201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
232102-2301แม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
242001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23 แก้ไข   ลบ
252102-2202เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
262000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 หน่วย 33 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 20/09/2018 23:31:30

ปวช.1   ชก.   ห้อง  1    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง  สาขางาน เครื่องมือกล
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
272000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
282000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
292100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
302102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 1 1-3-24 แก้ไข   ลบ
312102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล 2-0-22 แก้ไข   ลบ
322102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 2-6-48 แก้ไข   ลบ
332102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 1-3-24 แก้ไข   ลบ
342102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ 2-6-48 แก้ไข   ลบ
352000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 35 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
362102-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
372000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 20/09/2018 23:31:30

ปวช.1   ชก.   ห้อง  1    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง  สาขางาน เครื่องมือกล
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
382000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12 แก้ไข   ลบ
392102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22 แก้ไข   ลบ
402102-2007กรรมวิธีการผลิต 2-0-22 แก้ไข   ลบ
412102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22 แก้ไข   ลบ
422102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 2-6-48 แก้ไข   ลบ
432102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0-6-26 แก้ไข   ลบ
442102-2107หล่อโลหะ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
452102-2110ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล 2-0-22 แก้ไข   ลบ
462102-8502โครงการ 1 *-*-22 แก้ไข   ลบ
472001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
482000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 34 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
492100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
502102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
512102-2010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-3-24 แก้ไข   ลบ
522102-2011อบชุบโลหะ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
532102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 2-6-48 แก้ไข   ลบ
542102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 2-4-26 แก้ไข   ลบ
552102-8503โครงการ 2 *-*-22 แก้ไข   ลบ
562000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  16 33 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 20/09/2018 23:31:30
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8346460 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.