วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชก.11
  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  สาขางานเครื่องมือกล
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16121020001 นายกณวรรธน์ ประทุมวงค์                       
26121020002 นายกฤตภาส จิตรภิรมย์                       
36121020003 นายกฤษฎา ทองยืน                       
46121020004 นายกฤษดา บัวรินทร์                       
56121020005 นางสาวกานมณี มีศรี                       
66121020006 นายกิตติพงษ์ แสนสนิท                       
76121020007 นายกิตติพัฒน์ สูงเนิน                       
86121020008 นายกิตติศักดิ์ กัลยา                       
96121020009 นายขรรค์ชัย ทองทิพย์                       
106121020010 นายณฐรัฐ อินทรสมบัติ                       
116121020011 นายณัชพล กระสังข์                       
126121020012 นายณัฐชัย ชูชื่น                       
136121020013 นายณัฐนันท์ ขันเงิน                       
146121020014 นายณัฐพล พิมพ์สมโภช                       
156121020015 นายณัฐวัตร ภาคพรม                       
166121020016 นายณัฐวุฒิ ทองยุ้น                       
176121020017 นายณัฐสิทธิ์ จำปานวล                       
186121020018 นางสาวทวีทรัพย์ บุตรโคตร                       
196121020019 นายทศพร ลุนพงษ์                       
206121020021 นายธราดล พาลาเลิศ                       
216121020022 นายธีรภัทร์ ชื่นใจ                       
226121020023 นางสาวนุจรินทร์ มังกร                       
236121020095 นายวีระศักดิ์ ไกยา                       
246121020098 นายณัฐวุฒิ มลิพันธ์                       
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชก.12
  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  สาขางานเครื่องมือกล
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16121020024 นางสาวบุญสิตา แก้วอาสา                       
26121020025 นายพรรษา จันทรสนธิ                       
36121020026 นายพีรพงษ์ ฝากทอง                       
46121020028 นายภาณุพงศ์ นามวงค์                       
56121020029 นายรัชพล แก้วกัณหา                       
66121020030 นายวาสุกรี ขุมทอง                       
76121020031 นางสาววิไลวรรณ หอมเนียม                       
86121020033 นางสาวศิริวรรณ เสาเวียง                       
96121020034 นายสิทธิศักดิ์ เดชสายบัว                       
106121020035 นายสุรชัช ขาวพรม                       
116121020036 นายสุรินทร บรรลุสุข                       
126121020037 นายอนุชิต จำปานวล                       
136121020038 นายอนุวัฒน์ เกษร                       
146121020039 นายอริญชัย ทองสาย                       
156121020040 นายอัษฎากร บุญศิริ                       
166121020041 นายเกษมสันต์ สุวรรณดี                       
176121020043 นายเดชา วิเศษชาติ                       
186121020044 นายเด่นชัย คณาธิการวิชญะ                       
196121020046 นายโชคอนันต์ ยอดแก้ว                       
206121020093 นายนัฐวุฒิ โยธี                       
216121020094 นายยอดชาย ปูแตน                       
226121020097 นายชัยวัฒน์ สระทองบุตร                       
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )