วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชก.11
  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  สาขางานเครื่องมือกล
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021020001 นายกันตวิชญ์ พรมสุรินทร์                       
26021020002 นายจตุรงศ์ ศรีหะจันทร์                       
36021020003 นายจิรวุฒิ ภูลสวัสดิ์                       
46021020005 นายชาญชัย กระสังข์                       
56021020006 นายนรวัฒน์ พรมสี                       
66021020007 นายธณกฤษ วงค์พินิจ                       
76021020008 นายธนทัศน์ จำปาทอง                       
86021020009 นายธนวัฒน์ ดวงศรี                       
96021020010 นายธนศักดิ์ ศรีนวล                       
106021020011 นายธนา อ่อนเทศ                       
116021020012 นายธนาพันธ์ รักษาพันธ์                       
126021020013 นายธนาวุฒิ นัยพัฒน์                       
136021020015 นายธีระศักดิ์ ตุ้มทอง                       
146021020016 นายธีระศักดิ์ โคณบาล                       
156021020017 นายนพชัย เสนาจ                       
166021020018 นายนิเวศน์ สาธร                       
176021020019 นายนุกูล บุกทะเล                       
186021020020 นายบุญพร้อม ภูลสวัสดิ์                       
196021020021 นายประจักษ์ แก้วกล้า                       
206021020022 นางสาวปุณธิกา ผุดดำ                       
216021020023 นายพชร ศรีสุขผ่อง                       
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชก.12
  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  สาขางานเครื่องมือกล
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021020024 นายพชรพล ประกายสันติ                       
26021020025 นายพรสุข ศรีใส                       
36021020026 นายพิทักษ์ชัย นาคดี                       
46021020027 นายมนตรี ฉิมพลี                       
56021020028 นายมรุเดช จินพละ                       
66021020030 นายวิทยน จันทำ                       
76021020031 นายวิทวัส เหลาจันทร์แดง                       
86021020032 นายศรัณย์ ภาคพรม                       
96021020033 นายศราวุฒิ ทาสี                       
106021020034 นายศราวุฒิ นุ้ยเพียร                       
116021020035 นายศักรินทร์ ถาพันธ์                       
126021020036 นายศิริศักดิ์ วงศ์พินิช                       
136021020037 นายอนุรักษ์ ไชยสีมา                       
146021020038 นายอนุศักดิ์ โสรส                       
156021020039 นายอภิศักดิ์ พรมสิทธิ์                       
166021020040 นายอลงกรณ์ จันทะศรี                       
176021020041 นายอัครเดช พรชัย                       
186021020042 นายเกรียงไกร ขะยูง                       
196021020043 นายเกียรติชัย นามอุดทา                       
206021020044 นายเมธาสิทธิ์ ศรีชัยภูมิ                       
216021020045 นายแทนไทย ปักเคทาติ                       
226021020046 นายโชคชัย สุธาตุ                       
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )