วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางานเครื่องมือกล
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021020024 นายพชรพล ประกายสันติ                       
26021020025 นายพรสุข ศรีใส                       
36021020026 นายพิทักษ์ชัย นาคดี                       
46021020027 นายมนตรี ฉิมพลี                       
56021020028 นายมรุเดช จินพละ                       
66021020030 นายวิทยน จันทำ                       
76021020031 นายวิทวัส เหลาจันทร์แดง                       
86021020032 นายศรัณย์ ภาคพรม                       
96021020033 นายศราวุฒิ ทาสี                       
106021020034 นายศราวุฒิ นุ้ยเพียร                       
116021020035 นายศักรินทร์ ถาพันธ์                       
126021020036 นายศิริศักดิ์ วงศ์พินิช                       
136021020037 นายอนุรักษ์ ไชยสีมา                       
146021020038 นายอนุศักดิ์ โสรส                       
156021020039 นายอภิศักดิ์ พรมสิทธิ์                       
166021020040 นายอลงกรณ์ จันทะศรี                       
176021020041 นายอัครเดช พรชัย                       
186021020042 นายเกรียงไกร ขะยูง                       
196021020043 นายเกียรติชัย นามอุดทา                       
206021020044 นายเมธาสิทธิ์ ศรีชัยภูมิ                       
216021020045 นายแทนไทย ปักเคทาติ                       
226021020046 นายโชคชัย สุธาตุ                       
236021020047 นายไพศาล ครัวกระโทก                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )