วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021020029 นายราชินนท์ พนาลัย                       
26021020048 นายกานต์พงศ์ โสแท่น                       
36021020049 นายกิตติศักดิ์ ชินพร                       
46021020050 นายกิตติศักดิ์ พรหมประดิษฐ์                       
56021020051 นายชูเกียรติ ใจเรือง                       
66021020052 นายฐิติพงศ์ แตงฉ่ำ                       
76021020053 นายณรงค์ศักดิ์ จันทะวงษ์                       
86021020054 นายณัฐพงศ์ คำตัน                       
96021020055 นายณัฐวัตร ศิริจันดา                       
106021020056 นายณัฐวุฒิ ป้องกัน                       
116021020057 นายณัฐวุฒิ อุทัย                       
126021020058 นายธนกร มูลคำมี                       
136021020059 นายธนวัฒน์ จันแรม                       
146021020060 นายธนายุทธ กิ่งเกษ                       
156021020061 นายธีระศักดิ์ บุญโสม                       
166021020062 นายธีระเดช คำโสภา                       
176021020063 นายบุญญฤทธิ์ คันทา                       
186021020064 นายปรีดา เหลาทอง                       
196021020065 นายพิทักษ์ชน พูลทา                       
206021020066 นายพิพัฒนชัย ยิ้มละมัย                       
216021020067 นายพีรพัฒน์ ใยโท                       
226021020068 นายภัสกรณ์ โสดแก้ว                       
236021020069 นายรวิพล เชื้อทองคำ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )