วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชพ.11
  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121020047 นายกฤษณพล สุขดี                       
26121020048 นายกัมพล ประทุม                       
36121020049 นายกิตติพัทธ์ สัมมะดี                       
46121020050 นายคมกฤต นามปัญญา                       
56121020051 นายคมชาญ ลาภูตะมะ                       
66121020052 นายจิรากร โสดามุข                       
76121020053 นายชาญชัย พร้อมญาติ                       
86121020054 นายณรงค์ศักดิ์ พิทักษา                       
96121020055 นายณัฐพรรค์ นันทสิงห์                       
106121020056 นายธนบัตร พรรณโรจน์                       
116121020057 นายธนากร บรรจงขจรบุญ                       
126121020059 นายปรมินทร์ รัตนวัน                       
136121020060 นายประวิตร กิรัมย์                       
146121020061 นายพงศกร พิมพา                       
156121020062 นายพลากร สีงาม                       
166121020063 นายภคพล จอมใจ                       
176121020064 นายภัทรเมศ ศรีรักษา                       
186121020065 นายภาคิน ไพรบึง                       
196121020066 นายภานุพงศ์ วันโสภา                       
206121020067 นายภานุวัฒน์ ทองทราย                       
216121020068 นายภานุวัฒน์ สมบรรณ                       
226121020069 นายภูเบศ ใจศรี                       
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชพ.12
  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121020070 นายยงยุทธ โคดม                       
26121020071 นายยศนัย จันทบุตร                       
36121020073 นายรชานนท์ พิลาดี                       
46121020074 นายรัชพล ศรีละพันธ์                       
56121020075 นายวรวุฒิ น้อยสุข                       
66121020077 นายศรัณย์ กาดรัมย์                       
76121020078 นายสิทธิศักดิ์ ศรีพล                       
86121020079 นายสุดที่รัก ไชยสิน                       
96121020080 นายสุรศักดิ์ แก้วคำ                       
106121020081 นายอดุลชัย ทองเลิศ                       
116121020082 นายอนุรักษ์ จันทะเสน                       
126121020083 นายอนุศักดิ์ มีทอง                       
136121020084 นายอนุสรณ์ คำเมือง                       
146121020085 นายอภินันท์ อรรคบุตร                       
156121020086 นายอภิสิทธิ์ เหิรเมฆ                       
166121020087 นายอลงกรณ์ ชินวงค์                       
176121020088 นายอัมรินทร์ เจริญยิ่ง                       
186121020089 นายอาทิตย์ พรมประดิษฐ                       
196121020090 นายเจษฎา หีตช่วย                       
206121020091 นายเอกราช ทองบาง                       
216121020092 นายไพบูลย์ ดวงลายทอง                       
226121020096 นายเศรษฐกร พานิช                       
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )