วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชพ.11
  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021020029 นายราชินนท์ พนาลัย                       
26021020048 นายกานต์พงศ์ โสแท่น                       
36021020049 นายกิตติศักดิ์ ชินพร                       
46021020050 นายกิตติศักดิ์ พรหมประดิษฐ์                       
56021020051 นายชูเกียรติ ใจเรือง                       
66021020052 นายฐิติพงศ์ แตงฉ่ำ                       
76021020053 นายณรงค์ศักดิ์ จันทะวงษ์                       
86021020054 นายณัฐพงศ์ คำตัน                       
96021020055 นายณัฐวัตร ศิริจันดา                       
106021020056 นายณัฐวุฒิ ป้องกัน                       
116021020057 นายณัฐวุฒิ อุทัย                       
126021020058 นายธนกร มูลคำมี                       
136021020059 นายธนวัฒน์ จันแรม                       
146021020060 นายธนายุทธ กิ่งเกษ                       
156021020061 นายธีระศักดิ์ บุญโสม                       
166021020062 นายธีระเดช คำโสภา                       
176021020063 นายบุญญฤทธิ์ คันทา                       
186021020064 นายปรีดา เหลาทอง                       
196021020065 นายพิทักษ์ชน พูลทา                       
206021020066 นายพิพัฒนชัย ยิ้มละมัย                       
216021020067 นายพีรพัฒน์ ใยโท                       
226021020068 นายภัสกรณ์ โสดแก้ว                       
236021020069 นายรวิพล เชื้อทองคำ                       
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชพ.12
  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16021020070 นายราชันย์ ขันธ์พันธ์                       
26021020071 นายวรการ แสงสกุล                       
36021020072 นายวรชิต หอมหวล                       
46021020073 นายวรพล แม่นทอง                       
56021020074 นายวรัญญู ทองทึง                       
66021020075 นายวีระศักดิ์ ประจักษ์จิต                       
76021020076 นายวโรดม วรรณโก                       
86021020077 นายศราวุธ ศิริบูรณ์                       
96021020078 นายศุภชัย ศรีละพันธ์                       
106021020079 นายสมโชค อ่อนละออ                       
116021020080 นายสรศักดิ์ เสาศิริ                       
126021020081 นายสิทธิพงษ์ โครพ                       
136021020082 นายสิริพงษ์ มีกุล                       
146021020083 นายสุธีร์ งามทวี                       
156021020084 นายอดุลวิทย์ สอนชูชีพ                       
166021020085 นายอนุสรณ์ ดาวประสงค์                       
176021020086 นายอภิสิทธิ์ ศรียงยศ                       
186021020087 นายอัษฎาวุธ จันประสิทธิ์                       
196021020088 นายเกษม นาหนองตูม                       
206021020089 นายเดชทัย โสฬส                       
216021020090 นายโกสินทร์ สดใสย                       
226021020091 นายไกรวิทย์ ทองพันชั่ง                       
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )