วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021020070 นายราชันย์ ขันธ์พันธ์                       
26021020071 นายวรการ แสงสกุล                       
36021020072 นายวรชิต หอมหวล                       
46021020073 นายวรพล แม่นทอง                       
56021020074 นายวรัญญู ทองทึง                       
66021020075 นายวีระศักดิ์ ประจักษ์จิต                       
76021020076 นายวโรดม วรรณโก                       
86021020077 นายศราวุธ ศิริบูรณ์                       
96021020078 นายศุภชัย ศรีละพันธ์                       
106021020079 นายสมโชค อ่อนละออ                       
116021020080 นายสรศักดิ์ เสาศิริ                       
126021020081 นายสิทธิพงษ์ โครพ                       
136021020082 นายสิริพงษ์ มีกุล                       
146021020083 นายสุธีร์ งามทวี                       
156021020084 นายอดุลวิทย์ สอนชูชีพ                       
166021020085 นายอนุสรณ์ ดาวประสงค์                       
176021020086 นายอภิสิทธิ์ ศรียงยศ                       
186021020087 นายอัษฎาวุธ จันประสิทธิ์                       
196021020088 นายเกษม นาหนองตูม                       
206021020089 นายเดชทัย โสฬส                       
216021020090 นายโกสินทร์ สดใสย                       
226021020091 นายไกรวิทย์ ทองพันชั่ง                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )